Monday, November 8, 2010

NOTA PP2: KEUSAHAWANAN

Bab 2 – Keusahawanan


2.1 Keusahawanan
2.1.1 Pengenalan dan Definisi Usahawan dan Keusahawanan
A Definisi Usahawan
► Usahawan
Orang yang menggabungkan faktor-faktor pengeluaran untuk
memperkenalkan sesuatu yang baru,mengenalpasti peluang-peluang
perniagaan, menghasilkan idea-idea perniagaan, melakukan inovasi, dan
sanggup menghadapi risiko.


B Definisi Keusahawanan
►Keusahawanan
Proses menggabungkan sumber-sumber ekonomi untuk memperkenalkan sesuatu yang baru, keupayaaan untuk mengesan peluang-peluang perniagaan, menjana idea-idea perniagaan, dan membuat pembaharuan demi menjayakan sesuatu perniagaan.

► Perbezaan antara usahawan dengan pengurus
USAHAWAN PENGURUS
1. Motif utama adalah
kebebasan dan peluang
untuk mencipta dan
memperoleh wang.
1. Motif utama untuk
kenaikan pangkat dan lain-
lain ganjaran seperti kuasa
dan lain.
2. Tidak menitikberatkan status. 2. Menitikkanberatkan status.

3. Sendiri dan pelanggan. 3. Berkhidmat kepada orang lain.
4.
5. Pengambil risiko yang sederahana.
4. Tidak gemar risiko.
► Perbezaan antara usahawan dengan peniaga

USAHAWAN PENIAGA
1. Mementingkan keuntungan
disamping sunbangan jasa
kepada masyarakat.
1. Mementingkan keuntungan sahaja tidak mengutamakan sumbangan kepada masyarakat.
2. Sentiasa mencipta untuk sesuatu yang baru. 6. Hanya menjalankan aktiviti jual beli sahaja tanpa melakukan pembaharuan.
3. Berani menanggung risiko . 7. Tidak berani menanggung risiko


C Peranan Usahawan dalam Masyarakat
► Dari aspek mikro
• Menyumbang idea dan melakukan pembaharuan.
- pengembangan idea sedia ada
- berdasarkan sikap kreatif, inovatif dan keterbukaan oleh usahawan.

• Merancang
- Berdasarkan idea dan peluang yang dikenlpasti.

• Menggembleng faktor-faktor pengeluaran
- Menentukan kombinasi sumber manusia dan sumber fizikal yang cekap dan berkesan.

• Menangani ketidakpastian
- Terpaksa menguruskan sebarang risiko perniagaan yang semakin wujud.
► Dari aspek makro
• Mewujudkan peluang pekerjaan menangani ketidakpastian
- Usahawan mempelawa masyarakat tempatan untuk bekerja dan mewujudkan pekerjaan di rumah atau di tempat kerja
- Setiap perniagaan yang diwujudkan memerlukan sumber tenaga manusia untuk menjalankan aktiviti-aktiviti perniagaan.

• Meningkatkan taraf hidup rakyat
- kewujudan peluang pekerjaan membolehkan masyarakat mendapat pekerjaan dan pendapatan mereka dapat dipertingkatkan.

• Membangunkan industri sokongan
- Perniagaan bersaiz besar memerlukan industri sokongan untuk melengkapi operasi perniagaan.
- Dengan adanya industri sokongan, perniagaan dapat mempercepat lagi pertumbuhan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera melalui pembabitan dalam perdagangan.

• Mempelbagaikan barangan di pasaran seiring dengan peningkatan teknologi.
- Penghasilan barangan dan perkhidmatan oleh usahawan dapat memenuhi kehendak dan keperluan pengguna.
- Pelbagai barangan dan perkhidmatan juga dapat mempelbagaikan pilihan pengguna.
- Secara tidak langsung, taraf hidup masyarakat telah dipertingkatkan.

• Menggunakan sumber-sumber dengan cekap
- Perniagaan membeli sebahagian sumber seperti bahan mentah di sekitar tenpat ia beroperasi.
- Bahan mentah digunakan dalam proses pengeluaran untuk menghasilkan keluaran.
- Hasil bahan mentah yang digunakan dapat meningkatkan nilai kegiatan ekonomi dalam sesebuah negara dengan menjalankan aktiviti huluan dan hiliran.

• Perniagaan turun-temurun diwarisi
- Memperkembang atau memperturunkan ilmu kepada anak-anak atau keluarganya.

• Sebagai model ikutan masyarakat
- Menjadi sumber inspirasi usahawan lain menceburi dan memajukan perniagaan.
- Menggunakan sistem payung, iaitu usahawan yang berjaya menaungi usahawan baru seperti memberikan bantuan kewangan dan memberi pendidikan kepada usahawan baru.
-

2.2 Keusahawanan
2.2.1 Teori dan Model Keusahawanan
A Pendekatan Ekonomi
Untung merupakan pendorong kepada usahawan untuk melibatkan diri dalam keusahawanan. Dengan itu, dia akan berusaha mencari peluang untung.

► Tokoh yang memberi sumbangan dalam Teori dan Model Keusahawanan
• Alfred Marshal (1946) = usahawan melalui proses masa, iaitu evolusi perniagaan daripada memulakan perniagaan sehinggalah perniagaan itu dibubarkan.

• Israel Kirzner = usahawan sebagai orang tengah dan mengaut keuntungaan.

• Joseph A. Schumpeter (1990) = usahawan ialah orang yang memperkenalkan inovasi sebagai inti keusahawan


B Pendekatan Psikologi
► Ciri-ciri personaliti
• Keperluan kepada pencapaian
• Lokus kawalan
• Kecenderungan mengambil risiko


► Tokoh yang memberi sumbangan dalam Teori dan Model Keusahawanan.

• Rotter (1966) = usahawan mempunyai punca kawalan diri secara dalaman.Model baka menyatakan usahawan memiliki ciri-ciri yang lahir daripada identitinya sendiri.Ciri-ciri ini membezakan diri seorang usahawan dengan bukan usahawan.

• McClelland = Teori kehendak kepada pencapaian. Teori ini menyatakan bahawa usahawan mempunyai kehendak pencapaian yang tinggi dan berani memikul tanggungjawab.

• De Vries = Model Psikodinamik menyatakan bahawa individu tertekan semasa kecil dan tidak mendapat kemudahan tertentu. Justeru, ini mendorong mereka untuk membuktikan kepada dunia tentang keupayaannya.
C Pendekatan Sosiologi
► Dorongan kepada keusahawanan
• Pengaliran negatif – apabila individu yang terasing daripada masyarakat teras atau hilang tempat bergantung, mereka akan cenderung bergiat dalam perniagaan dan menjadi usahawan seperti imigran, individu yang dibuang kerja atau wanita yang bercerai.
• Tempoh peralihan – individu yang melalui tempoh masa yang menyebabkan mereka menjadi uasahawan. Tempoh tersebut membolehkan individu berfikir mengenai masa depan mereka sebagai usahawan. Contoh; antara pelajar dengan kerjaya, askar menjadi orang biasa.
• Tarikan positif – terdapat pihak yang mendorong individu menjadi usahawan. Pihak yang mungkin terlibat ialah mentor, rakan kongsi, keluarga, pelabur dan sebagainya.
• Tolakan positif – wujud situasi di mana individu tidak mempunyai pilihan kecuali menjadi usahawan disebabkan oleh beberapa kelebihan. Antaranya pendidikan, latihan yang diikuti, laluan kerjaya, pengalaman, kemahiran dll.

► Tokoh yang memberi sumbangan dalam Teori dan Model Keusahawanan
• Max Weber = memasukkan unsur keagamaaan sebagai asas kejayaan seseorang usahawan. Kajian beliau berasaskan penganut agama Protestan yang telah mencapai kejayaannya dalam bidang ekonomi.

• Everett Hagen = menyatakan kelahiran usahawan adalah daripada kalangan kumpulan bawahan yang tidak puas hati merupakan satu tekanan yang mewujudkan usahawan untuk mengatasi kepincangan ini.

• Thomas Cochrau = memasukkan nilai-nilai lain seperti budaya, peranan dan harapan sosial sebagai faktor yang menetukan tingkah laku atau gelagat usahawan.


D Pendekatan Islam terhadap Keusahawanan
► Urusan ekonomi dalam Islam merupakan perhubungan sosial yang mengandungi pelbagai kegiatan ekonomi dan bukan ekonomi.
► Asas ekonomi Islam :
i. Allah adalah pemilik mutlak – manusia (usahawan) hanyalah pengurus sahaja yang diamanahkan oleh Allah.
ii. Kekayaan di dunia adalah untuk mencari kehidupan di akhirat. Berniaga adala suatu ibadat di dalam Islam dan setiap ibadat akan menerima ganjaran pahala di akhirat.
iii. Bahagian di dunia tidak boleh ditinggalkan untuk mengejar akhirat. Islam tidak membenarkan umatnya beribadat semata-mata tanpa memikirkan keperluan mereka di dunia. Oleh itu, antara dunia dan akhirat hendaklah seimbang.
iv. Tetap berlaku adil sesama manusia. Dalam melaksanakan perniagaan tidak boleh terdapat unsur-unsur seperti penipuan dan penindasan.
v. Tidak boleh melakukan sebarang kerosakan. Semasa melaksanakan perniagaan, usahawan tidak boleh melakukan kerosakan disebabkan ingin mengejar kekayaan. Contohnya membuang sisa toksid ke kawasan saliran; ini akan mencemarkan sumber bekalan air kepada manusia.

► Asas pertimbangan yang menjadikan aktiviti ekonomi yang dilakukan dikira sebagai ibadat.
i. Akidah mestilah betul iaitu umat Islam percaya terhadap pegangan agama Islam.
ii. Niat mestilah betul iaitu melakukan aktiviti perniagaan yang betul tanpa unsur-unsur penyelewengan.
iii. Natijahnya betul dan membawa feadah kepada orang ramai. Contohnya mengeluarkan zakat atau bersedekah yang boleh di manfaatkan masyarakat.
iv. Tidak meninggalkan ibadat wajib yang khusus seperti sembahyang 5 waktu.2.2.2 Adakah Usahawan Dilahirkan atau Boleh Dilatih?
1. Ada pendapat yang mengatakan bahawa usahawan dilahirkan dengan memiliki ciri personaliti yang khusus yang tidak dimiliki oleh orang lain.
2. Peter Drucker pula berpendapat sesiapa sahaja yang boleh belajar dan dilatih menjadi usahawan.
3. Semangan keusahawanan boleh dipupuk diperingkat umur kanak-kanak yang masih muda melalui :
i. Sistem pemdidikan di sekolah menengah atau IPT. Contohnya mata pelajaran perdagangan, ekonomi dan keusahawanan.
ii. Usahasama iaitu antara anak dan bapa. Wilson Harrel mencadangkan ibubapa memberhentikan pemberian wang saku kepada anak-anak. Sebaliknya meminta mereka membantu ibubapa mereka berniaga keuntungan diberi mengikut peratus yang bersesuaian. Ini secara lansung boleh memupuk minat di kalangan anak-anak pada peringkat awal.
iii. Program pembangunan keusahawanan oleh pihak kerajaan atau swasta yang bertujuan untuk melahirkan ramai usahawan melalui program yang tersusun dan terancang. Contohnya, program bantuan kemidahan dan sokongan seperti kemudahan pinjaman, latihan da teknikal, pemasaran, premis dan infrastruktur, khidmat nasihat dll.
iv. Pengalaman hidup yang sukar mendorong individu bertindak mencari jalan penyelesaian terhadap masalah kehidupan mereka dengan membuka perniagaan.


2.3 Ciri-ciri Usahawan
A Sifat-sifat Peribadi seseorang Usahawan yang Berjaya
► Sifat-sifat peribadi seseorang usahawan yang berjaya
- Komitmen dan nekad
- Berinisiatif
- Sentiasa melihat dan merebut peluang
- Berkeyakinan diri
- Berfikiran kreatif dan anjal
- Tahap tenaga yang tinggi
- Menitikberatkan mutu kerja yang cemerlang
- Berorietasikan masa depan
- Berkeupayaan memimpin
- Berwawasan

B Sifat-sifat Peribadi seseorang Usahawan yang Berjaya Menurut Perspektif Islam
► Sifat-sifat peribadi seseorang usahawan yang berjaya menurut perspektif Islam
1. Secara umumya, segala aktiviti keusahawanan dalam Islam adalah menjurus kepada mendapat keredaan Allah dan kejayaan di dunia serta di akhirat.
2. Antara ciri-ciri usahawan muslim yang diiktiraf oleh Islam :
i. Menjaga hukum bagi setiap aktiviti perniagaan yang dijalankan iaitu mestilah halal dan mengikut syariat Islam.
ii. Menjauhkan diri daripada melakukan sebarang bentuk penipuan. Memadai mendapat keuntungan yang berpatutan.
iii. Mengamalkan perniagaan secara Islam.
iv. Bersegera mengeluarkan hartanya ke jalan kebajikan terutamanya jihad ke jalan Allah.
v. Memelihara hati daripada gangguan kejahatan yang boleh melalaikan mereka daripada menunaikan kewajipan seperti sembahyang dan mengeluarkan zakat.
vi. Menhargai masa
vii. Mengutamakan kebersihan seperti tempat berniaga dan menjual produk yang baik sahaja.


2.4 Mencari Idea Perniagaan
2.4.1 Sumber Idea Baru
A Sumber Idea Baru
► Pengguna
- Kehendak pengguna adalah berbeza-beza akan memberi idea kepada usahawan untuk menghasilkan barang atau perkhidmatan baru
► Produk sedia ada
- Kelemahan sesuatu produk sedia ada akan menggalakkan usahawan menghasilkan barang baru yang lebih bermutu dan menepati citarasa pengguna.
► Syarikat sedia ada
- Usahawan perlu menbuat perbandingan dan menawarkan perkhidmatan yang tidak dapat diberikan oleh pesaing.
► Saluran pengedaran
- Peka kepada keperluan pasaran dan memberi idea atau maklumat tentang perubahan citarasa pengguna. Contoh pemborong, peruncit dan ejen.
► Dasar-dasar kerajaan
- Banyak dasar kerajaan dibuat untuk membuka peluang kepada usahawan contoh IKS dan konsep payung.
► Penyelidikan dan pembangunan (R&D)
- Hasil daripada R&D untuk memulakan perniagaan. Dapat meningkatkan kaedah pengeluaran atau pemasaran. SIRIM


B Kaedah Menjana Idea – Kaedah Berfikir
► Kumpulan fokus
- Satu tinjauan kendiri yang melibatkan kumpulan individu 8 – 14 orang.
- Ahli kumpulan membincangkan sesuatu isu bersama seorang fasilitator.
- Peniaga dapat mengetahui secara terus / langsung reaksi pengguna terhadap produk.

► Sumbangsaran
- Pengumpulan idea-idea dan penyelesaian baru melalui pembentukan
kumpulan
- Langkah : senarai semua idea-idea dari kakitangan idea dikumpul. Analisa dan pilih yang terbaik.
- Syarat : jangan kritik idea orang lain, kebebasan idea digalakkan, kuantiti idea diperlukan dan kombinasi dan penambahbaikkan idea digalakkan.

► Analisis inventori masalah
- Anlisis tentang pengumpulan maklumat mengenai tenaga manusia dalam organisasi.
- Maklumat dikumpul; seperti nama pekerja, latar belakang, sifat-sifat, kemahiran, kelayakan istimewa, gaji dan jenis pekerjaan.
- Tujuan – memperkenalkan produk baru, membuat keputusan dan merancang latihan.
D Dua Pendekatan Asas Pencarian Peluang Perniagaan
► Pendekatan dalam-luar
Penilaian diri untuk keusahawanan
- Kemahiran yang paling menonjol
- Pengalaman yang dimiliki
- Sumber kewangan

► Pendekatan luar-dalam
- Seseorang usahawan melihat persekitarannya seperti persekitaran fizikal.
Sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya untuk mengenalpasti peluang
perniagaan yang ada dan bersedia untuk merebut peluang yang terdapat di
persekitaran itu.
- Sumber yang dapat membekalkan peluang perniagaan baru :
( Surat khabar, Buletin perniagaan, Jurnal Perdagangan, Utusan Pengguna, Penerbitan Kerajaan, struktur penduduk, Data import dan eksport, Rancangan pembangunan kerajaan atau swasta, Sumber tempatan dan penemuan teknologi, Industri tertentu, Undang-undang dan peraturan kerajaan, Persatuan perniagaan, Masalah sosial setempat)

E Merealisasikan Idea
► Tahap idea
- pengumpulan seberapa banyak idea.
- idea akan disaring bagi menentukan nilai kepada syarikat
- kaedah- kaedah saringan yang digunakan
- kesannya kepada syarikat

► Tahap konsep
- hasil saringan pada tahap idea yang dianggap mempunyai potensi yang baik hendaklah dibangun dan disaring menerusi interaksi dengan pengguna.
- kaedah yang digunakan seperti pemerhatian.

► Tahap pembangunan produk
- reaksi pengguna terhadap produk fizikal ditentukan
- kaedah yang digunakan seperti panel pelanggan, sampel.

► Tahap ujian pemasaran
- mendapatkan hasil sebenar jualan dengan menetapkan jumlah jualan dan perbandingan dengan kos.
- jika berjaya ke tahap seterusnya jika tidak tindakan pembetulan perlu dibuat

► Tahap pengkomersialan
- menentukan strategi untuk memulakan perniagaan.
- membuat RP2.5 Strategi memulakan Perniagaan
A Memulakan Perniagaan Sendiri

1. Strategi memulakan perniagan sendiri biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor
iaitu :
i. Perniagaan baru yang belum ada di pasaran.
ii. Teknologi baru iaitu proses baru dalam aspek teknikal
iii. Kedah baru bagi menggantikan kaedah lama yang sedang digunakan.
iv. Jenis atau bentuk perniagaan sama ada milikan tunggal, perkongsian atau syarikat.
v. Pembiayaan atau sumber modal
vi. Pemilihan lokasi yang baik


2. Langkah-langkah yang Perlu Diambil Sebelum Memulakan Perniagaan.
► Menyediakan satu rancangan perniagaan
- RP merupakan dokumen bertulis yang memperincikan tujuan sesuatu usaha teroka perniagaan.
- dapat memberi garis panduan kepada usahawan sebelum menceburi dalam sesuatu perniagaan.

► Berunding dengan pakar runding perniagaan
- Jika usahawan tiada pengetahuan tentang urusan perniagaan.
- Pakar runding boleh memberi nasihat dan tunjuk ajar tentang pengurusan perniagaan @ cara mengurus perniagaan.
- contoh akauntan, ahli bank, syarikat insurans dan peguam

► Membuat keputusan tentang entiti perniagaan
- perlu mempertimbangkan entiti yang sesuai dengan perniagaan
- contoh perniagaan milikan tunggal, perkongsian dan syarikat berhad.

► Memilih jenis sumber kewangan
- Perlu membuat pertimbangan yang wajar terhadap pemilihan sumber kewangan.
- Sumber kewangan dari ahli keluarga, rakan-rakan.

► Memilih lokasi perniagaan
- Pemilihan lokasi yang strategik boleh menentukan kejayaan atau kegagalan suatu perniagaan.
- contoh di kawasan pusat membeli belah, pusat perniagaan dan kewangan @ kawsan perumahan.

► Mencari idea perniagaan
- berpunca dari pelbagai sumber agar mencapai untung maksimum.
- sumber menjana idea. Contoh pengguna, syarikat sedia ada,saluran pengedaran, penyelidikan dan pembangunan.

3. Kelebihan dan kelemahan memulakan perniagaan sendiri adalah seperti berikut.

Kelebihan Kelemahan
1. Tidak terikat dengan mana-mana pihak
pemilik.
2. Menguruskan perniagaan sendiri- boleh
buat keputusan sendiri tanpa perlu
berunding dengan mana-mana pihak. Ini
menjimatkan masa dan mengurangkan
konfliks.
3. Mudah ditubuhkan dan mudah
dibubarkan.
4. Tidak banyak tertakluk dengan peraturan
dan perundangan kerajaan. Cth : Penyata
kewangan yang dihantar ke LHDN tidak
perlu diaudit.
5. Bebas memilih lokasi perniagaan sendiri.
1. Modal adalah terhad kepada yang
dimiliki oleh pemilik sendiri atau jumlah
pinjaman yang mampu dibuat oleh
pemilik.
2. Masalah untuk mendapatkan pinjaman
daripada pihak bank kerana reputasi
perniagaan yang baru.
3. Liabiliti boleh melibatkan harta pemilik.
4. Pengembangan perniagaan terhad kepada
keupayaan pengurus dan kesihatan
pemilik.
5. Menanggung beban kerja daripada segi
masa dan tenaga.
6. Risiko perniagaan yang tinggi –
kegagalan mendapat pelanggan atau tidak
mampu bersaing dengan pesaing-pesaing.
7. Masalah untuk mendapatkan pelanggan
kerana perniagaan yang baru.B Mengambil Alih Perniagaan Sedia Ada
► Mengambil alih perniagaan bermaksud memasuki perniagaan yang dimiliki oleh kaum keluarga atau membeli sesuatu perniagaan daripada pihak tertentu dan mengusahakannya sendiri.

► Beberapa perkara yang perlu diserikan perhatian sebelum mengambil alih sesuatu perniagaan iaitu seperti berikut :
a. Reputasi perniagaan.
b. Pasaran sasaran sedia ada
c. Kedudukan kewangan syarikat
d. Bangunan, peralatan, dan kelengkapan dalam premis perniagaan
e. Potensi perkembangan perniagaan.
f. Pembangunan masyarakat pada masa depan. Contoh menaiktaraf jalan raya dan sebagainya.

► Sebab seseorang menjual sesebuah perniagaan
a. Usia tua atau sakit
b. Ingin berpindah ke tempat lain
c. Perniagaan tidak menguntungkan.
d. Industri yang telah matang dan kurang pertumbuhan.

► Kebaikan dan kelemahan mengambil alih perniagaan sedia ada.
Kebaikan
1. Pasaran sedia ada
Usahawan tidak perlu mencari pasaran baru, cuma memerlukan promosi yang
minima untuk menjamin keterusan pasaran atau meluaskan pasaran.

2. Ada rekod perniagaan yang lepas untuk dijadikan sumber rujukan.
Membantu usahawan untuk membuat perancangan pasaran dan perkara-
perkara yang berkaitan.

3. Memperoleh operasi dan perhubungan yang berterusan dengan pihak
pembekal atau bank.Ini memudahkan usahawan baru untuk berurusan dengan
kedua-dua pihak. Ini kerana, untuk mendapatkan kepercayaan pihak bank atau
pembekal memakan masa yang lama.

4. Sumber manusia yang mahir - Perniagaan yang diambilalih biasanya mempunyai tenaga kerja yang mahir dan berpengalaman. Ini menjimatkan kos dan masa usahawan untuk melatih pekerja-pekerja baru.

5. Harga pembelian yang rendah atau boleh ditawar - Membeli perniagaan sedia ada boleh ditawar harganya kepada harga yang terendah. Ini boleh mengurangkan kos pembelian oleh usahawan.

6. Lokasi yang strategik - Biasanya, perniagaan yang telah bertapak terletak di
kawasan/lokasi perniagaan yang strategik. Ini memudahkan usahawan
kerana tidak perlu memikirkan tentang lokasi perniagaan.

7. Reputasi yang baik. Sekiranya perniagaan yang diambilalih mempunyai
reputasi yang baik maka usahawan tidak perlu menjalankan promosi secara
besar-besaran kerana pelanggan telah sedia maklum dengan reputasi
perniagaan.

Kelemahan
1. Sekiranya perniagaan yang diambil alih mempunyai rekod yang buruk,maka ia akan menjejaskan imej syarikat. Untuk memulihkan imej syarikat,usahawan perlu mengeluarkan kos dan ini adalah membebankan.
2. Menanggung beban kewangan dan hutang lapuk. Sekiranya syarikat yang
diambil alih mempunyai beban hutang, ini merupakan satu masalah
kepada usahawan untuk menyelesaikannya.
3. Lokasi perniagaan mungkin kurang strategik.
4. Kehilangan pekerja – Pertukaran pihak pengurusan boleh menyebabkan
kejutan budaya kepada para pekerja. Ini akan menyebabkan pekerja yang
tidak selesa dengan sistem pengurusan baru akan menarik diri atau berhenti.
5. Kemungkinan ditipu terutama dalam isu kewangan. Oleh itu, adalah
penting untuk mengenalpasti bahawa penjual perniagaan ialah seorang yang
beretika.
D Perniagaan Francais
► Francais
“ satu peluang perniagaan di mana tuan punya, pengeluar atau pengedar (francaisor) satu-satu produk atau perkhidmatan bertanda niaga (trademark) memberikan hak eksklusif kepada individu (francaisi) untuk edaran tempatan bagi produk atau perkhidmatan tersebut dan francaisor akan menerima bayaran atau royalti disamping jaminan keakuran kepada standard kualiti”

► Bentuk perniagaan francais
• Pemegang francais berformat
- Francaisi mendapat lesen untuk membuat dan memasarkan barang daripada francaisor.
- Francaisor menawarkan format perniagaan dalam pakej yang lengkap kepada francaisi seperti hak penggunaan harta intelektual ( logo, jenama dan goodwill), strategi pemasaran , operasi, pengiklanan, perakaunan dan latihan kepada francaisi.
- Contoh – KFC dan Mc Donald
- Prinsip 5C iaitu consistency (keseragaman), competitiveness (persaingan), ccnvenience (keselesaan), cleanliness (kebersihan) dan courtesy (kesopanan)

• Francais pengilangan produk
Francaisi mendapat lesen daripada francaisor untuk mengilang mengikut
formula, resipi atau rekabentuk yang disediakan oleh francaisor dan
memasarkan barangan tersebut dengan menggunakan sistem pemasaran yang disediakan oleh francaisor seperti pembotolan pepsi-cola.

• Lesen bertanda dagang/ jenama
Francaisi diberi lesen untuk menjual barangan francaisor dan diberi ganjaran biasanya dalam bentuk komisen. Contohnya watak-watak Walt Disney, Garfield, dan Dunhill.

• Francais wakil pengedar
Francaisi diwajibkan memasarkan barangan keluaran francaisor secara eksklusif mengikut peraturan dan kaedah yang ditentukan. Francaisi diberi hak ‘monopoli’ memasarkan keluaran di dalam kawasan geografi tertentu. Contoh ; Eon, Shell dan Petronas.

• Penganjur
Francaisi bertindak sebagai penganjur kepada francaisor. Barang dibeli daripada francaisor dan nama-nama syarikat francaisi adalah sama. Contoh PERNAS EDAR (Kedai G-Mart)
► Kebaikan perniagaan francais
- Risiko adalah rendah jika dibandingkan dengan memulakan perniagaan sendiri (belum terbukti berdaya maju)
- Francaisi berpeluang memperdagangkan sesuatu produk atau perkhidmatan yang sudah terkenal namanya di kalangan pelanggan.
- Francaisi mendapat khidmat sokongan daripada francaisor seperti khidmat nasihat daripada aspek pengurusan, penyediaan produk, pembungkusan dan kewangan.
- Francaisi berpeluang menjalankan satu perniagaan dengan kaedah pengurusan yang telah terbukti kejayaannya.
- Panduan perniagaan yang lengkap daripada pihak francaisor membolehkan usahawan (francaisi) yang tidak ada pengalaman memulakan perniagaan
- Kedah perniagaan francais memberi peluang kepada pihak francaisor untuk mengembangkan perniagaannya di tempat lain di samping menambahkan lagi bilangan usahawan yang menceburi bidang perniagaan francais.
- Faedah ekonomi bidangan daripada produk serta pembelian secara pukal oleh francaisor.

► Kelemahan perniagaan francais
- Francaisi perlu membayar bayaran yang kadang kala terlalu besar untuk mendapatkan hak ke atas jenama produk dan pakej yang telah disediakan oleh pihak francaisor.
- Operasi perniagaan francaisi tertakluk kepada peraturan dan kaedah pengoperasian francaisor walaupun ia merupakan entiti perniagaan yang berasingan.
- Tiada kepelbagaian dalam perniagaan kerana francais hanya tertumpu kepada satu produk yang khusus.
- Imej cawangan lain yang terjejas akan melibatkan perniagaan francais itu secara keseluruhannya.
- Kemungkinan francaisi tertipu oleh francaisor. Francaisor akan mengambil hak perniagaannya dan beroperasi sendiri apabila perniagaan dilihat berkembang maju.
E Perikatan Strategik
► Perikatan strategik
- Perikatan strategik adalah gabungan dua atau lebih firma dalam menjalankan urusan perniagaan.
- Gabungan boleh dilihat daripada aspek modal, teknologi, kemahiran, keluaran dan sebagainya.
- Tujuan penggabungan dijalankan :
a. Mempelajari atau mendapatkan teknologi, produk, kemahiran dan pengetahuan antara satu sama lain.
b. Mengembangkan lagi perniagaan mereka dan tidak mahu menanggung kos atau risiko secara bersendirian – meluaskan pasaran dan mengurangkan persaingan.
► Cabaran dalam perikatan strategik
• Menetapkan wawasan strategik yang jelas untuk mencapai pasaran baru, memperoleh teknologi dan kemahiran, mencapai tahap ekonomi bidangan, menyebarkan risiko dan mengurangkan persaingan.
• Mencari rakan kongsi yang sesuai dengan mengambil kira saiz dan stail organisasi, stail dan kecepatan pembuatan keputusan, proses penyelesaian sesuatu isu, sikap pihak pengurusan dan halangan-halangannya, serta persefahaman budaya.
• Rancang, rancang dan rancang semula iaitu kedua-dua pihak lebih proaktif dan meletakkan fokus yang berterusan ke atas keperluan komersil dalam perhubungan mereka.
• Menyemak semula secara berterusan perhubungan yang dibentuk supaya sasaran dan arah tuju perikatan ini boleh berubah mengikut perubahan masa dan perubahan dalam persekitaran.

► Perikatan strategik boleh diwujudkan melalui kaedah seperti berikut :
• Usahasama - dibentuk oleh firma-firma yang ingin memasarkan produk atau perkhidmatan mereka dalam pasaran domestik dan antarabangsa. Contohnya EON telah menjalankan kerjasama dengan syarikat asing untuk memasarkan kereta tersebut ke luar negara.
• Perlesenan – pembentukan perjanjian antara pemegang lesen dengan menerima lesen bagi mebolehkan penerima lesen memasuki sesuatu pasaran asing melalui tanggungan risiko yang minimum. Pemegang lesen berhak terhadap aspek proses pengeluaran, cap perdagangan, paten dan rahsia perniagaan.
• Pengeluaran secara kontrak – berlaku apabila sesebuah syarikat pengeluaran tempatan mengadakan perjanjian dengan sebuah syarikat asing untuk mengeluarkan barang atau perkhidmatan di loji pengeluaran di negara asing. Hasil pengeluaran syarikat penerima kontrak akan diimport kembali oleh syarikat di negara pemberi kontrak.
• Pemilikan bersama – kerjasama antara syarikat tempatan dengan pelabur-pelabur asing dalam menjalankan sesebuah perniagaan. Ia melibatkan perkongsian hak milik dan kawalan dari aspek pengurusan sesebuah organisasi perniagaan.
► Kebaikan Perikatan Strategik

• Berkongsi teknologi - pemindahan teknologi akan mengurangkan kos pengeluaran, pengeluaran menjadi cekap dan mencapai ekonomi bidangan.
• Memperoleh kemahiran –kelemahan satu pihak akan diimbangi dengan kekuatan daripada pihak lain. Perikatan strategik saling lengkap-melengkapi.
• Berkongsi kepakaran – syarikat boleh berkongsi kepakaran daripada entiti perniagaan yang berkenaan.
• Risiko kerugian adalah rendah – setiap firma akan menanggung kerugian (menyebarkan risiko)
• Meluaskan pasaran atau mendapatkan pasaran baru
• Memperoleh modal pelaburan yang besar. Contoh : Hicom dengan Daihatsu Motor
• Mengurangkan persaingan – kesannya pengguna akan menikmati produk yang lebih berkualiti dan murah kerana syarikat sentiasa berusaha untuk mengekalkan pelanggan sedia ada.


► Kelemahan Perikatan Strategik

• Perbezaan pendapat akan menimbulkan perbalahan dan sukar untuk mencapai kata sepakat.
• Perbalahan yang timbul mungkin menjejaskan reputasi syarikat.
• Pendedahan rahsia yang melampau akan merugikan salah satu pihak
• Syarikat perikatan tidak mepunyai jangka hayat yang kekal kerana kebanyakannya dibentuk untuk satu tempoh yang telah dipersetujui.
• Perbezaan budaya seperti sistem pengurusan yang berlainan memerlukan masa untuk memahami antara satu sama lain.


2.6 Pembiayaan dan Sumber Modal
► Takrif modal
Apa jua bentuk kekayaan yang digunakan untuk menghasilkan lebih banyak kekayaan kepada entiti perniagaan.

► Jenis-jenis Modal

MODAL TETAP MODAL KERJA MODAL TUMBUH
Melibatkan pembelian aset tetap untuk menjalankan urus niaga yang boleh digunakan dalam proses pengeluaran. Oleh kerana modal ini digunakan untuk jangka masa panjang, modal tetap akan mengalami susut nilai tahunan seperti mesin, bangunan dan kenderaan.
Tabung sementara semasa urus niaga pengeluaran dijalankan. Modal kerja digunakan untuk membiayai operasi perniagaan dalam jangka masa pendek. Kegunaan modal kerja adalah untuk membeli inventori, membiayai jualan kredit dan perbelanjaan. Modal kerja juga dikenali sebagai dana semasa perniagaan. Digunakan untuk mengembangkan atau mengubah arah tuju perniagaan pada masa hadapan. Untuk membolehkan saiz perniagaan dikembangkan, sejumlah modal perlu disimpan untuk digunakan untuk bagi tujuan membesarkan perniagaan seperti menggunakan keuntungan, simpanan peribadi dan membuat pinjaman.


► Sumber modal ( Pembiayaan)
• Pembiayaan modal ekuiti
- Pelaburan peribadi pemilik perniagaan. Ia jga dikenali sebagai modal berisiko kerana pelabur menaggung risiko kehilangan wang mereka semuanya gagal.
- Kebaikannya ialah modal tidak perlu dibayar semula seperti pinjaman dan tidak perlukan sandaran.
- Kelemahan modal ekuiti ialah terpaksa menanggung risiko yang besar apabila perniagaan gagal dan sumber modal yang terhad.

• Pembiayaan modal hutang
- Kaedah pembiayaan yang melibatkan pinjaman dan pembayaran balik pinjaman bersama-sama dengan faedah. Ia juga dikenali sebagai pembiayaan berasaskan aset kerana memerlukan aset untuk disandarkan bagi mendapatkan pinjaman.
- Pembiayaan jangka pendek (< 1 tahun) ; biasanya melibatkan pembelian aset seperti mesin dan peralatan, tanah, bangunan dan lain-lain aset.
- Kebaikan modal hutang ialah :
a) Status pemilikan tidak akan terhapus
b) Lebih banyak pinjaman berpotensi memberikan pulangan ekuiti yang besar.
c) Jika kadar faedah rendah, kos pinjaman juga rendah.

- Keburukan modal hutang ialah :
a) Kadar bayaran balik termasuk faedah pinjaman adalah berterusan dan mest dibayar
b) Kemungkinan wujud masalah aliran tunai kerana terpaksa memenuhi oblogasi pembayaran yang tetap.
c) Penggunaan pinjaman yang banyak akan menyebabkan pertumbuhan dan pembangunan perniagaan terbantut.

Perbezaan antara hutang dengan ekuiti.
DIMENSI HUTANG EKUITI
Tuntutan Pihak yang memberi pinjaman berhak membuat tuntutan pembayaran balik kepada pihak yang meminjam walaupun perniagaan tersebut memperoleh keuntungan atau sebaliknya. Tiada hak untuk membuat tuntutan kerana mereka merupakan sebahagian daripada pemilik perniagaan.
Pulangan Fedah dikenakan ke atas setiap pinjaman yang dibuat berdasarkan jumlah pokok dan kadar bunga. Agihan keuntungan ditentukan mengikut tempoh akhir kewangan sesebuah perniagaan.
Kuasa Pemberi pinjaman tidak mempunyai kuasa dalam urusan pengurusan sesebuah
perniagaan kerana mereka ialah pihak luaran yang yang tidak terlibat dalam hal-ehwal pengurusan. Sumbangan ekuiti oleh pihak ini akan memberi kuasa ke atas hak pengurusan. Mereka boleh menentukan dasar dan strategi sesebuah perniagaan.

Contoh Pinjaman yang diberikan dalam bentuk wang oleh bank, syarikat kewangan atau syarikat kredit. Pihak pembekal membekal bahan mentah dan pihak lain membeli sijil-sijil berharga. Pelaburan awal yang dikeluarkan oleh pelabur, keuntungan yang diperoleh perniagaan yang akan digunakan semula dalam mengembangkan perniagaan.


► Sumber modal ( Kewangan)

• Modal Formal
- Sumber modal formal yang diperolehi melalui pembiayaan daripada institusi kewangan dan bank, syarikat pemfaktor dan jualan saham modal.
- Sumber-sumber modal formal
a) Overdraf
- Pengeluaran wang daripada bank lebih daripada apa yang dipunyai oleh seseorang pendeposit.
- Pendeposit mesti mempunyai akaun simpanan semasa dalam bank berkenaan. Urusan pengeluaran wang di bank dibuat dengan menggunakan cek.
- Jumlah had maksimum yang dibenarkan sebagai overdraf berbeza antara seorang dengan seorang yang lain bergantung jumlah permohonan oleh pendeposit yang dibenarkan oleh pihak bank.

b) Pinjaman berpenggal.
- Pembiayaan jangka panjang (3-10 tahun)
- Perlu mencagarkan aset kepada pihak bank atau seorang atau lebih penjamin
- Bayaran balik pinjaman adalah berpenggal atau beransur-
ansur.

c) Sewa pajak @ sewa beli
- Biasanya membeli aset-aset perniagaan seperti mesin, peralatan, perabut dan sebagainya.

d) Jualan saham modal.
- Menerbitkan saham
- Tertakluk dibawah Akta Syarikat 1965
- Pelabur akan diberi dividen dan jumlah dividen bergantung kepada keuntungan syarikat.
• Modal Tidak Formal
- Ia tidak melibatkan proses permohonan dan pendokumentasian yang rumit
- Sumber-sumber modal tidak formal :
d) Modal teroka
- Modal yang disumbangkan oleh usahawan pada peringkat permulaan perniagaan.
- Modal ini dibiayai oleh simpanan pemilik sendiri.
b) Ekuiti
- Pendapatan tertahan – keuntungan yang tidak diagihkan kepada pemegang saham. Ia digunakan dalam kitaran operasi syarikat atau dilaburkan semula untuk meningkatkan keuntungan sesebuah syarikat.
c) Hutang
- Pinjaman modal daripada rakan atau saudara- mara
- Modal venture / pelabur persendirian – usahawan meminjam daripada orang lain (kapitalis venture). Untung yang diperoleh oleh usahawan akan diberikan kepada pemberi pinjaman sebanyak 20- 22 peratus beserta sebanyak dua peratus lagi.
d) Rakan kongsi
e) Kredit pembekal
- bayaran dibuat selepas kutipan jualan dibuat


2.7 Kemudahan dan Bantuan
A Bantuan Kewangan serta Agensi yang Terlibat
► Bantuan kewangan boleh diberi dalam bentuk wang, subsidi dan pinjaman.

► Bantuan pinjaman boleh disalurkan melalui tiga agensi berikut iaitu agensi kerajaan, badan berkanun dan pihak swasta.

► Agensi kerajaan yang menawarkan bantuan kewangan ialah Kementerian Pembanguna Usahawan. Contoh bantuan yang disediakan seperti :
• Amanah Ikhtiar – pinjaman antara RM 500 hingga RM 10 000
• Tabung Bantuan Usahawan Kecil – pinjaman antara RM 10 000 hingga RM 50 000.
• Tabung Pemulihan Usahawan menyediakan kemudahan kewangan untuk usahawan kecil dan sederhana (IKS).
• Tabung Usahawan Baru
• Tabung Bantuan Teknikal Perindustrian (ITAF)
• Tabung Pembangunan Asean – Jepun ; Galakan dalm sektor pembuatan, pertanian dan pelancongan.

► Badan-badan berkanun – menawarkan bantuan kewangan kepada golongan usahawan seperti berikut :
• Majlis Amanah Rakyat (MARA) – menyediakan bantuan kewangan untuk usahawan bumiputera.
• Bank Pembangunan – Bank Pembanguna Malaysia Berhad, Bank Pertanian Malaysia Berhad dan Bank Industri Malaysia Berhad.
• Perbadanan Jaminan Kredit Malaysia (CGC) – Malaysia Credit Finance Bhd, Public Finance Bhd dan OCBC Finance Bhd.


► Pihak swasta yang menawarkan bantuan kewangan kepada golongan usahawan seperti berikut :
• Bank Perdagangan – Malayan Banking Bhd, BSN Commercial Bhd dan Bank Islam Malaysia Berhad
• Syarikat kewangan berlesen – Am Fiannce Bhd dan Asia Commercial Finance Malaysia Bhd.B Kemudahan Prasarana dan Premis Perniagaan serta Agensi yang Terlibat
► Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) – program prasarana oleh Malaysian Industrail Estate Bhd (MIEL) ; memajukan tapak-tapak perindustrian untuk IKS di seluruh negara.

► Lembaga Pembangunan Bandar (UDA) – menyediakan banguan perniagaan untuk dijual di bandar-bandar besar.

► FAMA (Lembaga Pemasaran Persekutuan) – menyediakan tempat niaga seperti pasar tani

► MARA – menyediakan ruang niaga dan kedai-kedai di bandar-bandar kecil seluruh negara.

► Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri-negeri (PKEN) – menyediakan bangunan perniagaan untuk dijual atau disewa oleh peniaga-peniaga.

► Majlis-majlis Perbandaran menggalakkan usahawan kecil yang berniaga secara bergerai di pasar-pasar malam.


C Kemudahan Khidmat Nasihat dan Perundingan serta Agensi yang Terlibat
► Khidmat nasihat dan rundingan biasanya memberikan tumpuan kepada aspek berikut :
a) Pengurusan
b) Meningkatkan kualiti dan produktiviti
c) Pembangunan dan rekabentuk keluaran

► Antara pihak yang memberikan penawaran khidmat nasihat dan rundingan ialah :
a) Kementerian Pembangunan Usahawan (KPU) – kajian kewangan syarikat, memilih projek-projek baru yang sesuai untuk dimajukan, kursus pengurusan, perakaunan dan pemasaran.
b) Perbadanan Pembangunan Bandar (UDA)
c) Pusat Pembangunan Usahawan Malaysia (MEDEC)
d) SIRIM – teknikal
e) MARDI – pertanian dan teknologi makanan.


D Program Pembangunan Usahawan dan Agensi yang Terlibat
► Program Pembangunan Vendor – bertujuan membangunkan IKS dan meningkatkan jumlah usahawan bumiputera dalam sektor pembuatan.

► Program Mentor-Mentee – Syarikat besar (mentor) mmberi latihan, bimbingan dan pendedahan serta nasihat kepada bakal-bakal usahawan bumiputera IKS (mentee supaya boleh bersaing diperingkat antarabangsa dan mampu bersaing.

► Program Pembangunan Francais – program di mana francaisor membantu francaisi dalam pengurusan dan pemasaran, bahan mentah dan modal.

► Program / Projek PROSPER – berkaitan dengan bidang peruncitan. Ia diuruskan oleh PERNAMA di bawah pengawsan Angkatan Tentera Malaysia.

► Program Teknikal oleh MARA – menyediakan kemudahan latihan keusahawan, bengkel perniagaan, mesin dan peralatan, pembiayaan serta bimbingan dan nasihat projek secara pakej bagi melahirkan usahawan dalam bidang teknikal. Program ini terbuka kepada pelatih-pelatih IKM, Giat Mara dan individu yang layak


E Kemudahan Pemasaran dan Agensi yang Terlibat
► FAMA – memasarkan hasil-hasil pertanian

► Kementerian Pembanguan Usahawan (KPU) – kursus, bengkel, seminar dan ekspo. Ini membolehkan usahawan bertemu dengan usahawan lain untuk memperkenalkan produk masing-masing.

► MITI membnatu pemasaran seperti berikut :
d) Melalui MATRADE – menyediakan kemudahan promosi pemasaran untuk ekspo menerusi bahagian perdagangan antarabangsa.
e) Program Pembangunan Vendor – menyediakan cara untuk membolehkan pembekal dan pengilang barang-barang perindustrian, alat mesin dan jentera yang digunakan untuk industri besar dan syarikat antarabangsa seperti Skim Kompenan Proton di bawah perusahaan Otomobil Bhd (EON), Skim Elektrik dan Elektronik oleh Sapura Holdings Sdn. Bhd, Sony dll.
f) Program pemasaran bersepadu untuk membolehkan IKS menembusi pasaran pada peringkat awal perniagaan kemudiannya menuju kepada pasaran terbuka. Contoh ; syarikat Besta Distributors – produk berasaskan makanan , keperluan rumahtangga dan kosmetik.2.8 Rancangan Perniagaan
A Definisi Rancangan Perniagaan
► Rancangan perniagaan
• Suatu dokumen bertulis yang dirangkakan oleh usahawan untuk merancang proses perniagaan yang akan dijalankan pada masa akan datang.
• RP memperincikan tujuan suatu usaha meneroka perniagaan, menggambarkan operasi dan menerangkan soal perniagaan yang akan dijalankan.

B Tujuan Rancangan Perniagaan
1. Menyediakan garis panduan dalam usaha memulakan perniagaan
- RP menjelaskan secara terperinci tentang misi, matlamat, objektif,belanjawan, dan ramalan kewangan sesuatu aktiviti perniagaan.
- Oleh itu, ia adalah sebagai garis panduan/ sumber rujukan untuk usahawan memulakan perniagaan dalam menentukan hala tuju perniagaan tersebut seterusnya mencapai matalamat yang telah ditetapkan.

2. Menggalakkan penggunaan sumber yang cekap
- RP menyenaraikan aktiviti yang akan dijalankan, jenis dan kos yang terlibat.
- Ini dapat mengurangkan pembaziran dan membantu mencapai matlamat perniagaan.

3. Menyakinkan pihak-pihak berkepentingan
- Dapat memberi tanggapan positif terhadap aktiviti perniagaan yang akan dijalankan.
- Dapat menyakinkan bank, pelabur dan menjamin perolehan modal yang mencukupi.

4. Sebagai alat penilaian prestasi
- Penilaian prestasi boleh dilakukan semasa atau selepas sesuatu aktiviti itu dijalankan.
- Hasil penilaian prestasi daripada aktiviti yang dijalankan boleh dibandingkan dengan apa yang telah dirancang.
- Hasil penilaian prestasi dapat membantu organisasi untuk mengenalpasti sama ada matlamat RP telah dicapai atau tidak.

5. Sebagai alat kawalan
- RP memudahkan kawalan perjalanan perniagaan mengikut rancangan.
- Ia juga dgunakan untuk mengukur tahap pencapaian organisasi perniagaan dalam suatu tempoh tertentu
- Tindakan pembetulan boleh diambil dengan segera apabila penyelewengan berlaku.

6. Sebagai alat membuat keputusan
- RP menyedarkan usahawan tentang masalah yang mungkin timbul dan persediaan yang perlu dibuat.
- Keputusan yang cepat dan tepat dapat dibuat apabila masalah timbul.
C Sasaran atau Pengguna Rancangan Perniagaan (Pihak yang memerlukan RP)
► Usahawan sendiri
- sebagai garis panduan untuk menjalankan perniagaan
- memahami projek secara keseleluruhannya
- tujuan pelaburan dan pembiayaan

► Bakal pelabur dan pemberi pinjaman
- Melabur dalam perniagaan dan mengharapkan pulangan
- Mengetahui secara terperinci mengenai perniagaan yang akan dijalankan sebelum membuat pelaburan
- Melihat sama ada perniagaan berdaya maju atau tidak

► Pembekal
- memberi jualan kredit jika kedudukan kewangan baik
- meyakinkan pihak pembekal terhadap kemantapan perancangan perniagaan ke arah mendapatkan bekalan atau bahan mentah secara kredit.

► Pelanggan
- memberi keyakinan kepada pelanggan terhadap produk atau perkhidmatan yang bakal dikeluarkan.
- untuk meyakinkan pelanggan bahawa syarikat mampumengisi keperluan projek dengan baik dan terancang.

► Pekerja
- menarik calon yang bekelayakan dan pekerja mempunyai matlamat yang sama.
- Memberi pendedahan kepada pekerja terutamanya pihak pengurusan terhadap matlamat dan tujuan perniagaan serta peranan mereka dalam mencapai matlamat tersebut.

► Bank / Institusi Kewangan / Pembiaya
- meyakin untuk membuat pinjaman
- menilai permohonan bagi pembiayaan sesuatu projek sama ada berdaya maju atau tidak serta mampu membayar balik pinjaman yang bakal diluluskan.

D Format Utama Rancangan Perniagaan
► Rumusan Eksekutif
- Memberi satu tanggapan umum kepada pengguna tentang perniagaan yang hendak dimula dan dijalankan.
- Rumusan eksekutif mengandungi misi syarikat, kelebihan dan keunikan jualan, perancangan untuk masa hadapan dan sebagainya.

► Pengenalan
- Maklumat asas perniagaan hendaklah dimasukkan supaya pembaca dapat mengetahui maklumat yang dibincangkan.
- Pengenalan termasuklah nama syarikat, lokasi, jenis perniagaan, barangan dan perkhidmatan yang ditawarkan.
- Pengenalan menerangkan tentang latar belakang industri perniagaan yang dijalankan seperti jenis industri dan keadaan industri tersebut dari segi perkembangan dan potensi pada masa hadapan.

► Tujuan
- Menjelaskan matlamat jangka pendek dan jangka panjang serta bagaimana matlamat tersebut boleh dicapai.
- Contoh tujuan RP adalah untuk mendapat sumber kewangan seperti pinjaman kewangan daripada pihak bank.

► Latar belakang syarikat
- Mengandungi senarai butir latar belakang syrikat.
- Contoh jenis milikan perniagaan sama ada tunggal, perkongsian atau syarikat.
- Contoh entiti perniagaan syarikat perlu menyenaraikan ahli lembaga pengarah.

► Strukrur organisasi
- Menunjukkan kumpulan pengurusan dan struktur organisasi formal bagi sesebuah perniagaan.
- Menyatakan fungsi utama pengurusan, pemasaran, pengeluaran, kewangan dan sumber manusia.
- Contoh perlu menyatakan nama pengurus yang bertanggungjawab dalam bidang kewangan.

42 comments:

 1. Selamat datang ke KREDIT KEWANGAN SOLUTION HOUSE, Kami menawarkan Pinjaman sah dengan atau tanpa cagaran pada kadar faedah yang rendah sebanyak 2% dengan jaminan maksimum dan jaminan. kami menawarkan pinjaman kepada orang-orang di kredit buruk, pinjaman pembaikan rumah, peribadi dan pinjaman perniagaan, pelajar mencari bantuan kewangan dan kepada syarikat-syarikat dan lain-lain Mana-mana satu yang berminat perlu menghubungi kami melalui email: financialcredit_solutions@ymail.com dengan maklumat berikut, sila lengkap dan sidang kemuncak maklumat di bawah;
  ************************************************** *****
  Peminjam s Maklumat ..........
  (1) Jumlah Pinjaman Diperlukan: ..........
  (2) Jumlah Pinjaman Diperlukan Dalam Perkataan: ...........
  (3) Nama penuh: .............
  (4) Negara: .............
  (5) Sah your Nombor Telefon Atau Tel Telefon: ........
  (6) Tujuan Pinjaman: ...........
  (7) Level Pendapatan Bulanan:
  (8) Alamat: ...............
  (9) Pekerjaan: ............
  (10) Jantina: Lelaki Atau Perempuan: ..............
  (11) Kewarganegaraan: ...............
  (12) Pinjaman Duration: ..............
  (13) Bandar: .............
  (14) Umur: ...................
  HARI TARIKH: ...................

  ********************************
  Encik Rashid Omar (CEO)
  KREDIT KEWANGAN SOLUTION RUMAH
  EMAIL: financialcredit_solutions@ymail.com

  ReplyDelete
 2. MEMOHON PINJAMAN ANDA

  Adakah anda seorang ahli perniagaan atau perempuan? Adakah anda dalam mana-mana tekanan kewangan? adakah anda memerlukan wang untuk memulakan perniagaan anda sendiri? Adakah anda mempunyai pendapatan yang rendah dan sukar untuk mendapatkan pinjaman daripada bank-bank tempatan dan institusi kewangan lain? Jawapan: Di sini, Michellen Haward Firma Pinjaman adalah jawapan untuk menawarkan apa-apa jenis pinjaman kepada orang ramai atau sesiapa dalam nees bantuan kewangan. Kami memberi pinjaman pada kadar 2% kadar faedah pada individu, firma dan syarikat-syarikat di bawah syarat-syarat yang jelas dan mudah. hubungi kami hari ini melalui e-mel pada michellenhawardloans@gmail.com

  Nota: Semua pemohon shouldnt berada di atas 18 tahun

  ReplyDelete
 3. Hati-hati di sini. Tidak ada yang dapat membantu Anda di sini atau bahkan menyarankan bagaimana Anda bebas untuk mendapatkan bantuan keuangan. Setiap jawaban dari pemberi pinjaman kredit atas pertanyaan Anda, Anda harus mengabaikan, karena Mereka Apakah Penipuan ... penipuan yang nyata ... saya adalah korban yang saya robek Ribuan dolar ... baik terima kasih Tuhan untuk saudara Kristen yang dimaksud saya untuk sebuah organisasi pinjaman yang dibentuk oleh beberapa Ibu Clara, claraloans@financier.com.
  Mereka membuat hidup saya yang berharga dan memberikannya makna. Ketika adik memberiku semata-mata untuk Untuk kontak lebih lanjut, saya menghubungi dia. Mereka menyetujui pinjaman sebesar $ 75.000,00 USD dan dalam 48 jam setelah bertemu semata-mata untuk orang lanjut Untuk melawan persyaratan, pinjaman saya disimpan di rekening bank saya tanpa agunan. Saya akan menyesal Total hidupku, Karena pada titik waktu saya hanya bercerai ayah dari anak saya, dan anak saya (Ridwan) dihadapkan dengan situasi hidup dan mati. Jangan ragu untuk menghubungi via Email: Claraloans@financier.com. Untuk pertanyaan lebih lanjut. hubungi saya via: Yunitanurudeen@gmail.com

  ReplyDelete
 4. Assalamualakum
  Saya Mr.Amin, pemberi pinjaman pinjaman swasta yang memberikan pinjaman pada kadar faedah sebanyak 2
  %, Saya menawarkan pinjaman kepada individu dan syarikat atau kumpulan orang yang
  secara kewangan ke bawah. Ia merupakan peluang kewangan pada langkah pintu anda
  hari ini dan mendapatkan gambaran yang cepat kredit di sana.
  Terdapat banyak peluang pembiayaan dan membantu dalam semua aspek dan
  masih ada lagi. Tetapi ia adalah satu peluang kewangan di depan pintu,
  dan musim kemarau akan berakhir, dan tidak boleh ketinggalan yang unik ini
  peluang. Adakah anda memerlukan bantuan kewangan? Adakah anda memerlukan pinjaman untuk
  mengembangkan perniagaan anda? Adakah anda memerlukan pinjaman untuk memulakan perniagaan secara besar
  skala? Anda memerlukan pinjaman yang boleh mengubah hidup anda dan semasa anda
  status kewangan? Adakah anda memerlukan pinjaman segera untuk membetulkan keadaan
  di tempat yang tepat? Kemudian mencari-cari lagi, kerana pinjaman anda adalah impian anda
  pintu perkhidmatan langkah today.The disediakan untuk individu, perniagaan
  dan orang-orang perniagaan. Jumlah kredit dalam lingkungan $
  1,000.00 kepada AS $ 500,000,000.00 atau pilihan anda saya memberi pinjaman untuk
  projek, perniagaan, cukai, bil, dan banyak sebab-sebab lain, pinjaman kami
  mudah dan * * ditapis untuk maklumat lanjut hubungi kami melalui e-mel
  : Aminloans@gmail.com
  PERMINTAAN UNTUK PINJAMAN
  ================================
  Nama: ...................
  Nama Kedua: ..................
  Hubungi Alamat: .................
  Negara: ...................
  Umur: ..........................
  Jantina: ....................
  Nombor Telefon: ..............
  Status: .................
  Pendudukan: ...............
  kedudukan: .................
  pendapatan bulanan: ..............
  Jumlah Pinjaman: .................
  Tujuan Pinjaman: ...............
  jangka masa: ....................
  Adakah anda memohon untuk pinjaman sebelum: ............
  anda memahami Bahasa Inggeris: .................
  BEBERAPA SOALAN JAWAB (Soalan Lazim) Kami mempunyai mudah
  membentuk untuk anda untuk mengisi memohon pinjaman. mengisinya dan hantar
  kepada saya. Permohonan itu meliputi topik-topik berikut. * Kebenaran *
  Peminjam Kredit information1.
  Apakah kadar faedah? Kadar faedah bergantung kepada projek.
  Kadar adalah 2% faedah bulanan hanya kadar faedah tahunan yang dibayar.
  2. Akan masalah kredit saya? tidak
  3. Di manakah anda pinjaman? Kami pinjaman Dunia
  4. Berapa lama masa yang diambil untuk membiayai? Selepas menyerahkan pinjaman
  permohonan, anda boleh mengharapkan jawapan yang awal kurang dari 24 jam
  dan pembiayaan dalam tempoh 72-96 jam selepas menerima maklumat yang kita perlukan
  daripada anda.
  5. Apa yang akan menjadi pembayaran saya? Yang akan dikira untuk anda dan
  dihantar kepada anda pada jadual pembayaran balik alongwith terma pinjaman.
  Kami berharap untuk hubungan perniagaan yang kukuh dengan anda.
  Yang ikhlas,
  cashfirm smartloan

  ReplyDelete
 5. Hello
  Saya pemberi pinjaman peribadi pinjaman yang memberikan pinjaman pada kadar faedah 2
  %, saya menawarkan pinjaman kepada individu dan Syarikat-syarikat atau kumpulan orang yang
  adalah dari segi kewangan down. Ia adalah satu peluang kewangan pada langkah pintu anda
  hari ini dan dapatkan gambaran yang ringkas mengenai kredit tiada.
  Terdapat banyak peluang pembiayaan dan membantu dalam semua aspek dan
  masih mengira. Tetapi ia adalah satu peluang kewangan ke ' pintu ',
  dan musim kering akan datang ke penghujungnya, dan tidak boleh ketinggalan ini unik
  peluang. Adakah anda memerlukan bantuan kewangan? Adakah anda memerlukan pinjaman untuk
  mengembangkan perniagaan anda? Adakah anda memerlukan pinjaman untuk memulakan perniagaan yang besar
  skala? Anda memerlukan pinjaman yang boleh mengubah hidup anda dan semasa anda
  kedudukan kewangan? Adakah anda memerlukan pinjaman segera untuk meletakkan barang-barang
  di tempat yang betul? Kemudian mencari-Cari lagi, kerana pinjaman anda adalah impian anda
  langkah pintu semalam. Perkhidmatan yang disediakan untuk individu-individu, perniagaan
  dan orang-orang perniagaan. Jumlah kredit yang tersedia dalam lingkungan $
  1,000.00 kepada AS $ 500,000,000.00 atau pilihan anda, saya memberi pinjaman untuk
  Projek, perniagaan, cukai, bil, dan banyak sebab lain, pinjaman kami
  mudah dan * menapis * untuk maklumat lanjut hubungi kami dengan

  E-mel: galvinsmartloans@gmail.com
  speedway@cash4u.com

  MEMOHON PINJAMAN
  ================================
  Name : ...................
  Kedua nama:...
  Hubungi Alamat:...
  Negara:...
  Age : ..........................
  Sex : ....................
  Nombor telefon:...
  Status:...
  Pekerjaan:...
  Jawatan:...
  pendapatan bulanan:...
  Jumlah pinjaman:...
  Tujuan pinjaman:...
  Tempoh:...
  Anda telah memohon untuk pinjaman sebelum:...
  anda faham Bahasa Inggeris:...
  BEBERAPA soalan DIJAWAB (Frequently Asked Questions) kami ada yang mudah
  Borang untuk anda masukkan untuk memohon pinjaman. isi dan hantar
  bagi saya. Permohonan ini meliputi tajuk-tajuk berikut. * Kebenaran *
  Maklumat peminjam 1 kredit.
  Apakah itu kadar faedah? Kadar faedah bergantung kepada projek ini.
  Kadar adalah 2% bulanan faedah tahunan kadar faedah yang perlu dibayar.
  2. Akan kira kredit saya? tidak
  3. Di mana anda pinjaman? Kita pinjaman dunia
  4. Berapa lamakah masa yang diambil untuk dana? Selepas menyerahkan pinjaman
  Permohonan, anda boleh mengharapkan jawapan awal yang kurang daripada 24 jam
  dan pembiayaan dalam tempoh 72-96 jam selepas menerima maklumat yang kami perlukan
  daripada anda.
  5. Apa pembayaran saya akan? Yang akan dikira untuk anda dan
  dihantar kepada anda mengikut jadual pembayaran balik bersama-sama dengan terma-terma pinjaman.
  Kami tidak sabar-sabar untuk hubungan bisnes yang kukuh dengan anda.

  Ikhlas,
  Litar lumba pinjaman

  ReplyDelete
 6. Hello, Saya Puan Clara, pemberi pinjaman pinjaman swasta yang memberikan pinjaman peluang seumur hidup. Adakah anda memerlukan pinjaman segera untuk membayar hutang anda atau anda memerlukan pinjaman untuk meningkatkan perniagaan anda? Anda telah ditolak oleh bank-bank dan institusi kewangan lain? Kami memberi pinjaman wang kepada individu yang memerlukan bantuan kewangan, yang mempunyai kredit yang buruk atau yang memerlukan wang untuk membayar bil-bil, untuk melabur dalam perniagaan pada kadar 2%. Jadi hubungi kami hari ini melalui e-mel di: claraloans@financier.com

  ReplyDelete
 7. TAWARAN PINJAMAN UNTUK SEMUA (MEMOHON SEKARANG)

  Adakah anda seorang ahli perniagaan atau perempuan? Adakah anda dalam mana-mana tekanan kewangan? adakah anda memerlukan wang untuk memulakan perniagaan anda sendiri? Adakah anda mempunyai pendapatan yang rendah dan sukar untuk mendapatkan pinjaman dari bank-bank tempatan dan institusi kewangan lain? Jawapan: Di sini, Christiana Anderson Firma Pinjaman adalah jawapannya. Kami menawarkan;

  a) pinjaman peribadi, pengembangan perniagaan.
  b) Perniagaan Mula-up dan pendidikan.
  c) penyatuan hutang.
  d) Pinjaman Wang Hard.

  Walau bagaimanapun, kaedah kami menawarkan kemungkinan untuk menunjukkan jumlah pinjaman yang diperlukan dan juga jangka masa yang anda mampu untuk menyelesaikan pembayaran balik pinjaman dengan kadar faedah sebanyak 2%. Ini memberikan peluang sebenar untuk mendapatkan wang yang anda perlukan anda. Calon yang berminat perlu menghubungi kami melalui: angeladavidsloan@gmail.com

  ReplyDelete
 8. Apakah Anda pernah mencari bantuan keuangan mendesak? Anda membutuhkan pinjaman mendesak untuk membayar tagihan dan utang yang ada? Anda mencari bisnis rumah dan pinjaman pribadi, hubungi kami sekarang dengan info di bawah ini.

  Nama Anda:
  negara:
  Jumlah Pinjaman:
  durasi:
  pekerjaan:
  Tujuan dari pinjaman?
  Nomor Telepon:

  Catatan: Semua tanggapan harus maju Hubungi kami sekarang melalui: anitacharlesqualityloanfirm@gmail.com Terima kasih sudah datang.

  ReplyDelete
 9. Apakah Anda pernah mencari bantuan keuangan mendesak? Anda membutuhkan pinjaman mendesak untuk membayar tagihan dan utang yang ada? Anda mencari bisnis rumah dan pinjaman pribadi, hubungi kami sekarang dengan info di bawah ini.

  Nama Anda:
  negara:
  Jumlah Pinjaman:
  durasi:
  pekerjaan:
  Tujuan dari pinjaman?
  Nomor Telepon:

  Catatan: Semua tanggapan harus maju Hubungi kami sekarang melalui: anitacharlesqualityloanfirm@gmail.com Terima kasih sudah datang.

  ReplyDelete
 10. Adakah anda seorang ahli perniagaan atau perempuan? Jika dalam apa-apa masalah kewangan atau memerlukan wang untuk memulakan perniagaan anda sendiri? Jika anda membayar bil-bil atau hutang untuk menyelesaikan, atau adakah saya memerlukan pinjaman untuk memulakan perniagaan yang bagus? Adakah anda mempunyai skor kredit yang rendah dan ia adalah bank-bank tempatan keras / modal mencari untuk mendapatkan gadai janji daripada institusi kewangan yang lain? Adakah anda memerlukan pinjaman atau pembiayaan untuk apa-apa sebab, jika anda suka,

  * Pinjaman Kenderaan
  * Pinjaman Harta Tanah
  * Pinjaman Perniagaan
  * Lain-lain Pinjaman
  * Kredit
  * MasterCard

  Sila hubungi kami melalui e-mel: Saya Theresaloancompany@gmail.com
  Nota: Pinjaman memberi kadar faedah tahunan hanya 2%. Harapan anda akan diberi kredit dalam mana-mana negara di dunia harus kediaman.

  Apa-apa keperluan pelanggan, kami perlu memberikan maklumat berikut untuk membuka fail pemprosesan pinjaman.

  1. NAMA PENUH: ...............................
  2. ALAMAT: .............................. .. ...
  3. KERJA: .....................
  4. NEGERI: ........................
  5. SYARAT: ........................ ..
  6. Bandar: ...........................
  7. SEKS: ............................
  8. Umur ........................... ..
  9. NOMBOR TELEFON BIMBIT: ............ ..
  10. BILANGAN KREDIT DIPERLUKAN: ..........
  Pendapatan 11.Monthly ..................
  12.DURATIO daripada: ..................... ..
  13. PINJAMAN TUJUAN ...............

  Terima kasih atas kerjasama anda
  SYARIKAT PINJAMAN Theresa
  ALAMAT EMAIL: Saya Theresaloancompany@gmail.com

  ReplyDelete
 11. Adakah anda berfikir untuk mendapatkan bantuan kewangan, Adakah anda serius memerlukan pinjaman segera, Adakah anda berfikir untuk memulakan perniagaan anda sendiri, anda berada dalam hutang, ini adalah peluang anda untuk mencapai keinginan anda kerana kami menyediakan pinjaman peribadi, pinjaman perniagaan, dan korporat pinjaman, dan semua jenis pinjaman pada kadar faedah sebanyak 2%, kami menjamin semua pelanggan berharga kami bahawa mereka akan mendapat semua pinjaman masing-masing dan menjadi tahun baru dengan senyuman di wajah mereka.
  Untuk maklumat lanjut, sila hubungi kami sekarang melalui e-mel {} gloryloanfirm@gmail.com

  Maklumat peminjam:

  Nama Penuh: _______________
  Negara: __________________
  Seks: ______________________
  Umur: ______________________
  Jumlah Pinjaman Diperlukan: _______
  Tempoh pinjaman: ____________
  Tujuan pinjaman: _____________
  Nombor Telefon Bimbit: ________

  Puan Glory

  ReplyDelete
 12. Hello, saya Encik Stahl, pemberi pinjaman pinjaman swasta yang memberikan pinjaman peluang masa hidup. Adakah anda memerlukan pinjaman segera untuk membayar hutang anda atau anda memerlukan pinjaman untuk meningkatkan perniagaan anda? Anda telah ditolak oleh bank-bank dan institusi kewangan lain? Adakah anda memerlukan pinjaman penyatuan atau gadai janji? mencari lebih banyak kerana kita berada di sini untuk membuat semua masalah kewangan anda satu perkara yang telah lalu. Kami memberi pinjaman wang kepada individu yang memerlukan bantuan kewangan, yang mempunyai kredit yang buruk atau yang memerlukan wang untuk membayar bil, untuk melabur di rumah pada kadar 2%. Saya ingin menggunakan media ini untuk memberitahu anda bahawa kami memberikan bantuan yang boleh dipercayai dan benefisiari dan akan bersedia untuk menawarkan pinjaman. Jadi hubungi kami hari ini oleh-
  E-mel: stahlchristianloanfirm@gmail.com.

  ReplyDelete
 13. Hello, saya Encik, Mark pemberi pinjaman pinjaman peribadi
  dan disahkan yang memberikan peluang seumur hidup untuk mencari
  pinjaman. Adakah anda memerlukan pinjaman segera untuk membayar hutang
  atau anda memerlukan pinjaman untuk meningkatkan perniagaan anda?
  Anda telah ditolak oleh bank-bank dan institusi kewangan lain? Adakah
  anda memerlukan pinjaman penyatuan atau gadai janji? kerana kita
  berada di sini untuk membuat semua masalah kewangan anda sesuatu
  masa lalu. Kami memberi pinjaman wang kepada individu
  memerlukan bantuan kewangan, wang untuk membayar bil, hutang, atau
  untuk melabur di rumah pada 2%. Saya ingin menggunakan media ini
  untuk memberitahu anda bahawa kami menyediakan bantuan perniagaan
  dipercayai dan akan bersedia untuk menawarkan pinjaman kepada
  anda di mana-mana bahagian dunia dan dalam mana-mana mata wang
  Walaupun sehingga $ 7000000 USD ..
  Jadi hubungi kami hari ini melalui e-mel di: markander121@gmail.com

    
  Yang ikhlas,
  Mark Pelaburan Pinjaman

  ReplyDelete
 14. Hello Bapak / Ibu


  Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan diri.

  Saya Mr Ricardo milan, saya tinggal di Perancis, saya menawarkan pinjaman uang antara khususnya semua jenis.

  Saya mengambil semua orang yang tertarik yang ingin pinjaman, silakan hubungi saya di email saya untuk informasi lebih lanjut.

  Atau pada surat kedua saya: univerbanquefiance001145credito@hotmail.com


  terima kasih

  dgn ramah tamah

  ReplyDelete
 15. Adakah anda memerlukan pinjaman ??
  Adakah anda sedang mencari bantuan kewangan, adakah anda sangat memerlukan dana?
  Hammer syarikat kewangan berada di sini untuk menyediakan anda jumlah pinjaman yang diminta selagi anda akan dapat membayar balik pinjaman.
  Kami memberi pinjaman pada kadar yang standard sebanyak 3% Hubungi kami hari ini melalui am_credit@outlook.com.
  Kami menawarkan pelbagai jenis pinjaman termasuk: Pinjaman Perniagaan, Pinjaman peribadi, pinjaman rumah, pinjaman kereta, pinjaman pelajar, pinjaman penyatuan hutang, pinjaman tanpa cagaran, modal teroka
  Adakah anda ditolak pinjaman oleh bank atau institusi kewangan untuk apa-apa sebab ??. Jika Berminat? Hubungi kami hari ini melalui am_credit@outlook.com dan mendapatkan pinjaman legit dan mudah hari ini

  ReplyDelete
 16. Adakah anda memerlukan pinjaman ??
  Adakah anda sedang mencari bantuan kewangan, adakah anda sangat memerlukan dana?
  Hammer syarikat kewangan berada di sini untuk menyediakan anda jumlah pinjaman yang diminta selagi anda akan dapat membayar balik pinjaman.
  Kami memberi pinjaman pada kadar yang standard sebanyak 3% Hubungi kami hari ini melalui am_credit@outlook.com.
  Kami menawarkan pelbagai jenis pinjaman termasuk: Pinjaman Perniagaan, Pinjaman peribadi, pinjaman rumah, pinjaman kereta, pinjaman pelajar, pinjaman penyatuan hutang, pinjaman tanpa cagaran, modal teroka
  Adakah anda ditolak pinjaman oleh bank atau institusi kewangan untuk apa-apa sebab ??. Jika Berminat? Hubungi kami hari ini melalui am_credit@outlook.com dan mendapatkan pinjaman legit dan mudah hari ini

  ReplyDelete
 17. Adakah anda memerlukan pinjaman ??
  Adakah anda sedang mencari bantuan kewangan, adakah anda sangat memerlukan dana?
  Hammer syarikat kewangan berada di sini untuk menyediakan anda jumlah pinjaman yang diminta selagi anda akan dapat membayar balik pinjaman.
  Kami memberi pinjaman pada kadar yang standard sebanyak 3% Hubungi kami hari ini melalui am_credit@outlook.com.
  Kami menawarkan pelbagai jenis pinjaman termasuk: Pinjaman Perniagaan, Pinjaman peribadi, pinjaman rumah, pinjaman kereta, pinjaman pelajar, pinjaman penyatuan hutang, pinjaman tanpa cagaran, modal teroka
  Adakah anda ditolak pinjaman oleh bank atau institusi kewangan untuk apa-apa sebab ??. Jika Berminat? Hubungi kami hari ini melalui am_credit@outlook.com dan mendapatkan pinjaman legit dan mudah hari ini

  ReplyDelete
 18. Adakah anda memerlukan pinjaman ??
  Adakah anda sedang mencari bantuan kewangan, adakah anda sangat memerlukan dana?
  Hammer syarikat kewangan berada di sini untuk menyediakan anda jumlah pinjaman yang diminta selagi anda akan dapat membayar balik pinjaman.
  Kami memberi pinjaman pada kadar yang standard sebanyak 3% Hubungi kami hari ini melalui am_credit@outlook.com.
  Kami menawarkan pelbagai jenis pinjaman termasuk: Pinjaman Perniagaan, Pinjaman peribadi, pinjaman rumah, pinjaman kereta, pinjaman pelajar, pinjaman penyatuan hutang, pinjaman tanpa cagaran, modal teroka
  Adakah anda ditolak pinjaman oleh bank atau institusi kewangan untuk apa-apa sebab ??. Jika Berminat? Hubungi kami hari ini melalui am_credit@outlook.com dan mendapatkan pinjaman legit dan mudah hari ini

  ReplyDelete

 19. Adakah anda bosan dengan kecewa, lookig tolong, anda sedang mencari untuk pinjaman sebenar? Nama saya orang Yunani Spencer. gadai janji, pinjaman rumah, pinjaman kereta, pinjaman Hotel, tawaran komersial General Mr Daniel Blake, seseorang itu perlu mengemas kini semua keadaan kewangan dalam dunia / syarikat untuk membantu mereka yang berdaftar pinjaman wang pinjaman peribadi, pinjaman, pinjaman pembinaan, kredit faedah yang rendah kadar modal dan lain-lain 2%, pinjaman perniagaan dan pinjaman perniagaan kredit buruk, memulakan. Kami membiayai projek di tangan dan syarikat / pasangan anda dan saya juga ingin menawarkan pinjaman peribadi kepada pelanggan mereka. hubungi kami melalui e-mel untuk maklumat lanjut: hellenspencerloanfirm@gmail.com

  ReplyDelete
 20. Hello Dear, Permohonan Pinjaman Adakah anda berminat untuk mendapatkan pinjaman @ 2%? Jika ya,? email kami sekarang untuk maklumat lanjut mengenai pinjaman yang anda perlukan sebagai pinjaman. Sekarang sila hubungi kami di: gloryloanfirm@gmail.com bersama-sama dengan maklumat di bawah. Tawaran kami sebanyak $ 3,000.00 kepada $ 20,000.000.00 juga memohon maklumat lanjut {Lengkapkan borang di bawah pinjaman} Nama anda: =========== NEGARA: =========== NEGERI =========== ALAMAT: =========== GENRE: =========== Jumlah yang diperlukan: ========== = TEMPOH: =========== NOMBOR TELEFON: =========== ============= nama Puan Anita Hubungi kami di e Ini -mel: gloryloanfirm@mail.com Salam
  Akaun yang lebih baik bagi syarikat-syarikat yang sah.
  Balas

  ReplyDelete
 21. TAWARAN PINJAMAN UNTUK SEMUA (MOHON SEKARANG)

  Adakah anda seorang ahli perniagaan atau perempuan? Adakah anda dalam mana-mana tekanan kewangan? Adakah anda memerlukan wang untuk memulakan perniagaan anda sendiri? Adakah anda mempunyai pendapatan yang rendah dan sukar untuk mendapatkan pinjaman daripada bank-bank tempatan dan institusi kewangan lain? Jawapan yang ada di sana, Angela Davids Firma Pinjaman adalah jawapannya. Kami menawarkan;

  a) pinjaman peribadi, pengembangan perniagaan.
  b) Permulaan Perniagaan dan pendidikan.
  c) penyatuan hutang.
  d) Pinjaman Wang Keras.

  Walau bagaimanapun, kaedah kami menawarkan kemungkinan untuk menunjukkan jumlah pinjaman yang diperlukan dan juga tempoh yang anda mampu untuk melengkapkan pembayaran balik pinjaman dengan kadar faedah sebanyak 2%. Ini memberikan peluang yang sebenar untuk mendapatkan wang yang anda perlukan anda. Calon yang berminat, sila hubungi kami melalui: angeladavidsloan@gmail.com

  ReplyDelete
 22. Adakah Anda Memerlukan kewangan pinjaman segera?
  * Pemindahan Sangat cepat dan cepat ke akaun bank anda
  * Bayaran balik bermula lapan bulan selepas anda mendapatkan wang
  akaun bank
  * Kadar faedah yang rendah sebanyak 2%
  * Pembayaran balik jangka panjang (1-30 tahun) Panjang
  * Syarat-syarat pinjaman adalah bayaran fleksibel dan bulanan
  *. Berapa lama masa yang diambil untuk membiayai? Selepas mengemukakan permohonan pinjaman
  Kami menawarkan balasan awal kurang dari 24 jam
  pembiayaan dalam 72-96 jam selepas menerima maklumat yang mereka perlukan
  dari awak.

  Hubungi syarikat amanah berlesen yang dibenarkan dan dibenarkan
  bahawa bantuan kewangan kepada negara-negara lain.
  Untuk maklumat lanjut Soalan dan borang permohonan pinjaman Hubungi kami melalui

  e-mail: matildablakeloanfirm@gmail.com
  Dr Matilda Blake
  Pemilik dan Pengasas
  Matilda Blake Firma Pinjaman

  ReplyDelete
 23. Adakah Anda Memerlukan kewangan pinjaman segera?
  * Pemindahan Sangat cepat dan cepat ke akaun bank anda
  * Bayaran balik bermula lapan bulan selepas anda mendapatkan wang
  akaun bank
  * Kadar faedah yang rendah sebanyak 2%
  * Pembayaran balik jangka panjang (1-30 tahun) Panjang
  * Syarat-syarat pinjaman adalah bayaran fleksibel dan bulanan
  *. Berapa lama masa yang diambil untuk membiayai? Selepas mengemukakan permohonan pinjaman
  Kami menawarkan balasan awal kurang dari 24 jam
  pembiayaan dalam 72-96 jam selepas menerima maklumat yang mereka perlukan
  dari awak.

  Hubungi syarikat amanah berlesen yang dibenarkan dan dibenarkan
  bahawa bantuan kewangan kepada negara-negara lain.
  Untuk maklumat lanjut Soalan dan borang permohonan pinjaman Hubungi kami melalui

  e-mail: matildablakeloanfirm@gmail.com
  Dr Matilda Blake
  Pemilik dan Pengasas
  Matilda Blake Firma Pinjaman

  ReplyDelete
 24. BERITA BAIK !!! BERITA BAIK !!! BERITA BAIK!!!
  My Name is Purti Hamzah, tinggal di Indonesia, saya adalah seorang Muslim yang taat saya mahu menggunakan
  medium ini untuk memberi amaran kepada semua mereka yang mencari pinjaman untuk berhati-hati penipu kerana mereka di mana-mana. Beberapa bulan yang lalu saya dari segi kewangan ke bawah, dan kerana keperluan saya, keadaan terdesak dan kemiskinan, saya telah scammed oleh beberapa yang dikenali sebagai syarikat pinjaman dalam talian. Saya kehilangan harapan tidak sehingga seorang kawan saya merujuk saya kepada pemberi pinjaman sangat handal dipanggil Puan Chloe Morris yang pinjamkanlah kepadaku pinjaman tanpa jaminan $ 57,000 dalam masa 24 jam tanpa sebarang tekanan, pada mulanya ia adalah seperti mimpi bagi saya sehingga i memperlihatkan amaran ansuran pertama saya 2 jam selepas i digunakan. Saya menggesa Indonesia rakan-rakan yang memerlukan pinjaman untuk memudahkan menghubungi Puan Chloe melalui:
  chloemorrisloanfirm@gmail.com
  Berhati-hati! Anda juga boleh menghubungi saya untuk maklumat lanjut melalui: purtihamzah@gmail.com

  ReplyDelete
 25. Kebanyakan mereka yang mengatakan para peminjam yang semua palsu, i adalah mangsa penipu internet selama 6 bulan. kemudian saya diajar bahawa hidup saya telah tamat. jadi saya melawat sebuah laman web pengumuman pinjaman satu hari, dan saya terserempak dengan Puan besar, Cahya KIRANA, iklan pinjaman dan saya mengambil iman dan memohon pinjaman sebanyak € 30,000, selepas mengisi borang dan semua proses yang telah berjaya dilakukan , i adalah meminta untuk membayar kos yuran perpindahan dan saya juga mengambil iman dan membayar yuran, sayang saya saya terkejut terbaik. dia memberikan saya pinjaman sebanyak € 30,000 dengan kadar faedah yang sangat rendah sebanyak 2% dan juga tanpa cagaran, sepanjang hayat saya dan kredit saya bersedia, dalam masa 72 jam i mendapat wang dalam akaun saya tanpa masalah. Sebab mengapa saya membuat pengakuan ini kerana beliau hari ini, adalah kerana dia telah menjadikan semua dukacitaku kepada kegembiraan dan ketawa. perempuan itu, bagi saya, dia adalah Allah yang dihantar untuk membantu saya. dia mendapati lanjut, hubungi beliau hari ini Brothers kita yang kekasih dan kakak dan anda akan berpuas hati dengan kehidupan lagi dan sepanjang hidup saya i akan begitu greatfull kepadanya. Hubungi Ibu Cahya di E-mel beliau dan mendapatkan pinjaman hari ini .. cahya.creditfirm@gmail.com ,,,, anda juga boleh menghubungi saya di kasihbambang2012@gmail.com untuk maklumat lanjut

  ReplyDelete
 26. PINJAMAN CEPAT TAWARAN ONLINE DI GRACE MORGAN PINJAMAN SYARIKAT ... Grace Morgan Pinjaman Syarikat adalah pembekal terkemuka pinjaman Worldwide Tidak kira apa keadaan kewangan anda, kami boleh membantu mendapatkan cash.We anda sendiri menyediakan pinjaman untuk penyatuan hutang, pembaikan rumah, tidak bercagar pinjaman, pinjaman untuk kredit buruk, pinjaman perniagaan, pinjaman peribadi, pinjaman Pelajar, pinjaman kereta, mengurangkan Hutang Kad Kredit, Harta Tanah dan Gadai janji anda pada kadar faedah 2%. Tawaran pinjaman dalam talian kami adalah pantas dan mudah untuk apply.it adalah dijamin 100% dan safe.do hubungi kami sekarang untuk maklumat lanjut DI Gracemorganloancompany@gmail.com

  ReplyDelete
 27. Hai semua,

            Saya ibu Sandra ovia, pemberi pinjaman wang swasta,

  Adakah anda
  Kredit yang buruk? Apa yang perlu anda meningkatkan taraf kewangan?

  saya ialah
  didaftarkan dan diluluskan oleh kerajaan untuk mengendalikan

  institusi kewangan.

  Saya memberikan pinjaman kepada syarikat-syarikat dan individu

  untuk
  Kadar faedah pada 2%. Saya memberi pinjaman kepada tempatan dan

  antarabangsa
  kepada semua orang yang memerlukan pinjaman, dan yang sanggup
  membayar balik pinjaman, di seluruh dunia. saya beri
  pinjaman melalui pemindahan akaun atau cek bank yang disahkan
  untuk apa yang pernah bank di negara anda menerima.

    Ia tidak memerlukan banyak kertas kerja. Jika anda berminat untuk

  mendapatkan
  pinjaman dari syarikat kami. Anda boleh menghubungi kami melalui
  sandraovialoanfirm@gmail.com

  Terima kasih
  Firma Sandra Ovia Pinjaman
  Ibu Sandra Ovia

  ReplyDelete
 28. TAWARAN PINJAMAN UNTUK SEMUA (MOHON SEKARANG)

  Adakah anda seorang ahli perniagaan atau perempuan? Adakah anda dalam mana-mana tekanan kewangan? Adakah anda memerlukan wang untuk memulakan perniagaan anda sendiri? Adakah anda mempunyai pendapatan yang rendah dan sukar untuk mendapatkan pinjaman daripada bank-bank tempatan dan institusi kewangan lain? Jawapan yang ada di sana, Angela Davids Firma Pinjaman adalah jawapannya. Kami menawarkan;

  a) pinjaman peribadi, pengembangan perniagaan.
  b) Permulaan Perniagaan dan pendidikan.
  c) penyatuan hutang.
  d) Pinjaman Wang Keras.

  Walau bagaimanapun, kaedah kami menawarkan kemungkinan untuk menunjukkan jumlah pinjaman yang diperlukan dan juga tempoh yang anda mampu untuk melengkapkan pembayaran balik pinjaman dengan kadar faedah sebanyak 2%. Ini memberikan peluang yang sebenar untuk mendapatkan wang yang anda perlukan anda. Calon yang berminat, sila hubungi kami melalui: angeladavidloanfirm@gmail.com

  ReplyDelete
 29. Hello, Saya Puan Heather Putih, syarikat pinjaman pinjaman peribadi. Kami sedang dan pakar dalam memberikan yang akhir pinjaman tahun ini, pinjaman Krismas, tahun pinjaman baru untuk anda untuk membayar apa-apa pinjaman koperasi yang anda sedang berada di sekarang kita memberikan pinjaman peluang seumur hidup untuk anda untuk membayar bil-bil anda dan hutang peribadi dan memiliki perniagaan anda. pinjaman diberi kepada individu dan syarikat pada kadar faedah yang sangat rendah sebanyak 2%. Jadi hubungi kami hari ini melalui e-mel: (qualityloanfirms@asia.com)
  (heatherwhiteloanltd@gmail.com). Datang dan perbezaan pengalaman dalam perkhidmatan kami.

  ReplyDelete
 30. Aku harus memberi keterangan mengenai perbuatan baik dari Ibu Amanda Amanda Badan Kredit. Saya Husnah dan saya mengambil masa saya keluar untuk memberi keterangan Ibu Amanda kerana dia akhirnya menawarkan saya.
  Saya dan suami saya masuk ke hutang yang sangat besar dengan Bank dan kami mencari pinjaman dari syarikat pinjaman yang berbeza tetapi semua datang ke sia-sia. sebaliknya mereka membawa kita ke dalam lebih banyak hutang meninggalkan kami bankrap sehingga saya datang di kenalan dengan Ibu Amanda, yang menawarkan pinjaman. Sekarang kita telah akhirnya menetap hutang kami dan memulakan perniagaan baru dengan wang yang tersisa dari pinjaman. Anda boleh menghubungi dia hari ini untuk pinjaman apapun dan jumlah.
  Hubungi Ibu Amanda melalui salah satu email berikut. amandaloans@qualityservice.com atau amandarichardson686@gmail.com atau anda boleh menghubungi saya melalui email saya untuk arahan lebih lanjut ikmahusnah@gmail.com

  ReplyDelete
 31. Halo, nama saya Mia Aris.S. Saya ingin menggunakan media ini untuk mengingatkan semua pencari pinjaman sangat berhati-hati karena ada penipuan di mana-mana. Beberapa bulan yang lalu saya tegang finansial, dan putus asa, saya telah scammed oleh beberapa pemberi pinjaman online. Saya hampir kehilangan harapan sampai seorang teman saya merujuk saya ke pemberi pinjaman sangat handal disebut Ibu Cynthia yang meminjamkan pinjaman tanpa jaminan dari Rp800.000.000 (800 JUTA ) dalam waktu kurang dari 24 jam tanpa tekanan atau stres dengan tingkat bunga hanya 2%. Saya sangat terkejut ketika saya memeriksa saldo rekening bank saya dan menemukan bahwa jumlah i diterapkan untuk dikirim langsung ke rekening saya tanpa penundaan. Karena aku berjanji padanya bahwa aku akan berbagi kabar baik sehingga orang bisa mendapatkan pinjaman mudah tanpa stres. Jadi, jika Anda membutuhkan pinjaman dalam bentuk apapun, silahkan hubungi dia melalui emailnya: cynthiajohnsonloancompany@gmail.com
  Anda juga dapat menghubungi saya di email saya ladymia383@gmail.com.
  Sekarang, semua yang saya lakukan adalah mencoba untuk bertemu dengan pembayaran pinjaman saya bahwa saya kirim langsung ke rekening bulanan.

  ReplyDelete
 32. Halo, saya ibu Sandra Ovia, pemberi pinjaman uang pribadi, apakah Anda dalam utang? Anda perlu dorongan keuangan? kami juga menyediakan pinjaman akhir tahun, pinjaman untuk paket Natal, tahun baru, untuk bertemu dengan tagihan Anda, memperluas bisnis Anda dan juga untuk renovasi rumah Anda. Aku memberikan pinjaman kepada perusahaan lokal, internasional dan juga pada tingkat bunga yang sangat rendah dari 2%. Anda dapat menghubungi kami melalui Email: (sandraovialoanfirm@gmail.com)
  Anda dipersilakan untuk perusahaan pinjaman kami dan kami akan memberikan yang terbaik dari layanan kami.

  ReplyDelete
 33. TAWARAN TAHUN BARU !!!
  Adakah anda sedang mencari pinjaman? Atau anda menolak pinjaman oleh bank atau institusi kewangan untuk satu atau lebih sebab-sebab? Anda mempunyai tempat yang tepat untuk penyelesaian pinjaman anda di sini! Clara Pinjaman Limited memberi pinjaman kepada syarikat-syarikat dan individu pada kadar faedah yang rendah dan berpatutan sebanyak 1.5% pada tahun ini akhir kami tawaran tahun. Sila hubungi kami melalui e-mel di sini pada Claraloan@financier.com

  Data pemohon:

  1) Nama Penuh:
  2) Negara:
  3) Alamat:
  4) Negara:
  5) Jenis Kelamin:
  6) Status perkahwinan:
  7) Pekerjaan:
  8) Nombor telefon:
  9) Kedudukan masa ini di tempat kerja:
  10) Pendapatan Bulanan:
  11) Jumlah Pinjaman Diperlukan:
  12) Tempoh Pinjaman:
  13) Tujuan pinjaman:
  14) agama:
  15) Adakah anda memohon sebelum ini;
  16) Tarikh lahir;

  Terima kasih
  Clara.

  ReplyDelete
 34. Halo Setiap Satu, nama saya wanita Jane alice dari Indonesia, dan saya bekerja dengan bersatu bangsa kompensasi, dan kami telah mendengar dan juga membuat pinjaman dari perusahaan pinjaman, saya cepat ingin menggunakan media ini untuk memperingatkan seluruh Indonesia yang mencari pinjaman di internet sangat berhati-hati untuk tidak jatuh di tangan scammers dan fraudstars, ada banyak lender kredit palsu di sini di internet dan beberapa dari mereka adalah asli dan nyata, aku ingin meluncur kesaksian tentang bagaimana Tuhan menuntun saya untuk pemberi pinjaman dan Pinjaman nyata genue telah mengubah hidup saya dari rumput rahmat, setelah saya telah tertipu oleh beberapa pemberi pinjaman kredit di sini di internt, saya kehilangan banyak uang untuk membayar biaya pendaftaran, isurance, pajak, dan setelah pembayaran saya masih tidak mendapatkan saya pinjaman. Setelah berbulan-bulan mencoba untuk mendapatkan pinjaman di internet dan jumlah scammed kali uang tanpa mendapatkan pinjaman dari perusahaan mereka sehingga saya menjadi begitu putus asa dalam mendapatkan pinjaman dari online genue kredit pemberi pinjaman yang tidak akan meningkatkan rasa sakit saya, jadi saya memutuskan untuk menghubungi seorang teman saya yang baru-baru mendapat pinjaman online, kita membahas kesimpulan kita tentang masalah dan dia bercerita tentang seorang wanita yang disebut Mr Dangote yang merupakan CEO dari Dangote Pinjaman Perusahaan. Jadi saya diterapkan untuk jumlah pinjaman (Rp400,000,000) dengan tingkat bunga rendah 1,5%, tidak merawat usia saya, karena saya mengatakan kepadanya apa yang saya ingin menggunakan uang itu untuk membangun bisnis dan pinjaman saya disetujui dengan mudah tanpa stres dan semua persiapan dilakukan pada transfer kredit dan dalam waktu kurang dari 24 jam setelah pendaftaran pinjaman, sudah disimpan ke bank dan mimpi saya datang melalui. Jadi saya ingin saran yang membutuhkan genue panggilan pinjaman cepat sekarang email di Dangotegrouploandepartment@gmail.com. dia tidak tahu bahwa aku melakukan ini. Saya berdoa agar Tuhan memberkati dia untuk hal-hal baik yang telah dilakukan dalam hidup saya. Anda juga dapat menghubungi saya di ladyjanealice@gmail.com hari yang indah lebih info..

  ReplyDelete
 35. Senang fellows tahun baru, saya ingin berkongsi saya ajaib 2016 kesaksian tentang bagaimana saya mendapat pinjaman saya pada 4 Januari tahun nya dari Jonnie Walker Corporation. Saya mula mencari pinjaman kerana pada Julai 2015, setelah bertahun-pertemuan dengan syarikat pinjaman palsu dalam talian yang berbeza, saya bertemu Jonnie Walker Corporation pada 19 Disember 2015, dan selepas seri mereka dari proses dan bayaran Bayaran saya Of Transfer Kredit saya, saya kemudian menerima pinjaman saya di Pertama Senin (4 \ 01 \ 2016) tahun ini. Saya sangat berterima kasih kepada Perbadanan Untuk menjaga kata-kata mereka memindahkan kredit saya untuk saya. Sekarang, saya boleh menyekolahkan anak saya kembali ke sekolah, saya sekarang boleh pergi dan menyelesaikan pendidikan universiti saya tanpa kekangan kewangan. Saya berjanji untuk mendapatkan pelanggan untuk mereka dengan iklan Syarikat mereka. Mereka mencari pinjaman dan anda mempunyai penipu ditemui, anda boleh menghubungi mereka dan saya dapat meyakinkan anda mendapatkan pinjaman anda selepas anda Kos Of pemindahan. Hubungi email: Jonniewalker@financier.com
  Untuk pertanyaan lebih lanjut atau anda memerlukan bantuan saya, anda boleh menghubungi saya melalui email: Mirataufik0@gmail.com
  Selamat !!!

  ReplyDelete
 36. KABAR BAIK !!! KABAR BAIK !!! KABAR BAIK!!!
  Nama saya adalah Purti Hamzah, tinggal di Indonesia, saya seorang Muslim yang taat Saya ingin menggunakan
  media ini untuk mengingatkan semua orang mencari pinjaman untuk berhati-hati tentang penipu karena mereka di mana-mana. Beberapa bulan yang lalu saya finansial turun, dan karena kebutuhan saya, putus asa dan kemiskinan, saya telah scammed oleh beberapa perusahaan pinjaman yang disebut online. Saya kehilangan harapan tidak sampai seorang teman saya merujuk saya ke pemberi pinjaman sangat handal disebut Ibu Chloe Morris yang meminjamkan pinjaman tanpa jaminan dari $ 57.000 dalam 24 jam tanpa tekanan, pada awalnya itu seperti mimpi bagi saya sampai saya melihat peringatan dari angsuran pertama saya 2 jam setelah saya diterapkan. Saya mendorong sesama Indonesia yang membutuhkan pinjaman untuk menyenangkan menghubungi Ibu Chloe melalui:
  chloemorrisloanfirm@gmail.com
  Hati-hati! Anda juga dapat menghubungi saya untuk informasi lebih lanjut melalui: putrihamzah@gmail.com

  ReplyDelete
 37. Adakah anda memerlukan pinjaman kredit kewangan yang mendesak?
  * Pemindahan Sangat cepat dan serta-merta ke akaun bank anda
  * Bayaran balik bermula lapan bulan selepas anda mendapatkan wang
  akaun bank
  * Kadar faedah yang rendah sebanyak 2%
  * Bayaran balik jangka panjang (1-30 tahun) Panjang
  * Terma pinjaman yang fleksibel dan bayaran bulanan
  *. Berapa lama masa yang diambil untuk membiayai? Selepas mengemukakan permohonan pinjaman
  Anda boleh mengharapkan jawapan awal kurang dari 24 jam
  pembiayaan dalam 72-96 jam selepas menerima maklumat yang mereka perlukan
  dari awak.

  Hubungi sah dan syarikat amanah berlesen yang dibenarkan
  bahawa bantuan kewangan kepada negara-negara lain.
  Untuk maklumat dan pinjaman lebih permohonan membentuk perniagaan bersama, melalui

  e-mel: cashfirmarena@gmail.com

  SIR EVA DEMETER
  Ketua Pengarah
  CASHFIRM

  ReplyDelete
 38. BERITA BAIK !!! BERITA BAIK !!! BERITA BAIK!!!
  Nama saya Puteri Hamzah, tinggal di Indonesia, saya adalah seorang Muslim yang taat saya mahu menggunakan
  Media ini untuk mengingatkan semua orang mencari pinjaman untuk berhati-hati penipu kerana mereka di mana-mana. Beberapa bulan yang lalu, saya adalah dari segi kewangan ke bawah, dan kerana keperluan saya, putus asa dan kemiskinan, saya telah scammed oleh beberapa syarikat yang dipanggil pinjaman dalam talian. Saya kehilangan harapan bukan sehingga seorang kawan saya merujuk saya kepada pemberi pinjaman sangat handal dipanggil Puan Chloe Morris yang memberi pinjaman pinjaman tidak bercagar $ 57,000 dalam masa 24 jam tanpa tekanan, pada mulanya ia adalah seperti mimpi bagi saya sehingga saya melihat apa yang dijanjikan ansuran pertama 2 jam saya selepas saya digunakan. Saya menggalakkan rakan-rakan Indonesia yang memerlukan pinjaman untuk memudahkan menghubungi Puan Chloe melalui:
  chloemorrisloanfirm@gmail.com
  Berhati-hati! Anda juga boleh menghubungi saya untuk maklumat lanjut melalui: putri hamzah@gmail.com

  ReplyDelete
 39. Halo Setiap Satu, nama saya wanita Jane alice dari Indonesia, dan saya bekerja dengan bersatu bangsa kompensasi, dan kami telah mendengar dan juga membuat pinjaman dari perusahaan pinjaman, saya cepat ingin menggunakan media ini untuk memperingatkan seluruh Indonesia yang mencari pinjaman di internet sangat berhati-hati untuk tidak jatuh di tangan scammers dan fraudstars, ada banyak lender kredit palsu di sini di internet dan beberapa dari mereka adalah asli dan nyata, aku ingin meluncur kesaksian tentang bagaimana Tuhan menuntun saya untuk pemberi pinjaman dan Pinjaman nyata genue telah mengubah hidup saya dari rumput rahmat, setelah saya telah tertipu oleh beberapa pemberi pinjaman kredit di sini di internt, saya kehilangan banyak uang untuk membayar biaya pendaftaran, isurance, pajak, dan setelah pembayaran saya masih tidak mendapatkan saya pinjaman. Setelah berbulan-bulan mencoba untuk mendapatkan pinjaman di internet dan jumlah scammed kali uang tanpa mendapatkan pinjaman dari perusahaan mereka sehingga saya menjadi begitu putus asa dalam mendapatkan pinjaman dari online genue kredit pemberi pinjaman yang tidak akan meningkatkan rasa sakit saya, jadi saya memutuskan untuk menghubungi seorang teman saya yang baru-baru mendapat pinjaman online, kita membahas kesimpulan kita tentang masalah dan dia bercerita tentang seorang wanita yang disebut Mr Dangote yang merupakan CEO dari Dangote Pinjaman Perusahaan. Jadi saya diterapkan untuk jumlah pinjaman (Rp400,000,000) dengan tingkat bunga rendah 1,5%, tidak merawat usia saya, karena saya mengatakan kepadanya apa yang saya ingin menggunakan uang itu untuk membangun bisnis dan pinjaman saya disetujui dengan mudah tanpa stres dan semua persiapan dilakukan pada transfer kredit dan dalam waktu kurang dari 24 jam setelah pendaftaran pinjaman, sudah disimpan ke bank dan mimpi saya datang melalui. Jadi saya ingin saran yang membutuhkan genue panggilan pinjaman cepat sekarang email di Dangotegrouploandepartment@gmail.com. dia tidak tahu bahwa aku melakukan ini. Saya berdoa agar Tuhan memberkati dia untuk hal-hal baik yang telah dilakukan dalam hidup saya. Anda juga dapat menghubungi saya di ladyjanealice@gmail.com hari yang indah lebih info..

  ReplyDelete
 40. Adakah anda memerlukan pinjaman untuk membayar hutang anda, anda perlu untuk meminjam wang untuk meningkatkan pengkomersilan organisasi anda? Atau anda dinafikan kredit daripada bank atau institusi kewangan untuk satu atau lebih sebab, atau tidak? Anda memerlukan pinjaman atau gadai janji beban perkongsian? Anda mempunyai lokasi yang sesuai untuk hutang anda di sini! Syarikat Hollings Oz pinjaman pinjaman kepada orang yang terkenal - dan terkenal.
  Manfaat rendah dan boleh diterima daripada 2% tanpa colerteral.
  Sila hubungi kami di E-mel kepada kami hari ini jika anda perlu meminjam Email urget: Hollingsozloanfirm@gmail.com.

  ReplyDelete
 41. Jadi ramai individu telah membuat aduan mengenai bagaimana penipuan Clara Loans, tetapi saya di sini untuk menjelaskan tuduhan-tuduhan mengenai Clara Pinjaman. Sebab mengapa sesetengah daripada kita telah mendapat pinjaman daripada Claraloan yang lain tidak. Ini mempunyai kerana kesabaran dan ketabahan kebanyakan pelanggan. atas sebab ini, Clara Pinjaman telah membuat keputusan untuk membantu pelanggan dengan kebanyakan daripada kos pentadbiran, hanya jika mereka menyimpan untuk mereka murah dan syarat-syarat syarikat anda. Dengan kadar faedah 3%, syarikat itu ingin untuk tidak mengecewakan pelanggan tetapi pinjaman anugerah kepada pelanggan yang boleh dipercayai. Menghubungi mereka melalui e-mel dan telefon.

  E-mel: Claraloan@financier.com
  Telefon: +447045730449

  ReplyDelete
 42. Adakah anda bosan dengan kecewa, mencari bantuan, anda sedang mencari untuk pinjaman sebenar? Nama saya orang Yunani Spencer. gadai janji, pinjaman rumah, pinjaman kereta, pinjaman Hotel, tawaran komersial General Mr Daniel Blake, seseorang itu perlu mengemas kini semua keadaan kewangan dalam dunia / syarikat untuk membantu mereka yang berdaftar pinjaman wang pinjaman peribadi, pinjaman, pinjaman pembinaan, faedah yang rendah kredit Kadar pinjaman perniagaan kredit buruk modal dan lain-lain 2%, pinjaman perniagaan dan, memulakan. Kami membiayai projek di tangan dan syarikat / pasangan anda dan saya juga ingin menawarkan pinjaman peribadi kepada pelanggan mereka. hubungi kami melalui e-mel untuk maklumat lanjut: hellenspencerloanfirm@gmail.com

  ReplyDelete