Thursday, November 22, 2012

fokus rp( dr blog cg azly)


FOKUS : RANCANGAN PERNIAGAAN

SOALAN 1

Encik Robert perlu menyediakan sebuah Rancangan Perniagaan yang lengkap mengenai perniagaan kilang perabotnya bagi mendapatkan pinjaman dari sebuah bank. Jelaskan maksud Rancangan Perniagaan dan terangkan bahagian strategi organisasi dan pengurusan bagi kilang perabot tersebut.                                                                                                                                                              [9]

CADANGAN RANGKA JAWAPAN:

Def:Rancangan perniagaan:

-          Satu dokumen bertulis yang memperincikan sesuatu usaha teroka perniagaan dan mengandungi maklumat seperti strategi pemasaran, strategi pengurusan, strategi kewangan, strategi pengeluaran, ringkasan eksekutif, dll.
        (Pelajar mesti mengaitkan/menyebut jawapan yang diberikan dengan pengeluaran di kilang perabot  bagi  strategi  organisasi dan pengurusan.)

Strategi organisasi dan pengurusan – meliputi isi kandungan berikut:

        1.     Matlamat dan strategi organisasi
        2.     Struktur organisasi – carta organisasi dengan nama dan kedudukan, ahli lembaga pengarah
        3.     Senarai kakitangan pengurusan – jawatan, bilangan kakitangan, gaji bulanan dll
        4.     Senarai butir-butir lengkap jawatan – nama jawatan, kelayakan akademik, kemahiran / pengalaman pekerja. Huraikan t/jawab dan tugas-tugas setiap tenaga kerja pengurusan
        5.     Imbuhan dan insentif – skim insentif yang diberikan .cth. gaji pokok, elaun, kenaikan, kemudahan perubatan, bonus, cuti tahunan, cuti sakit, pencen, KWSP dll
        6.     Perancangan keperluan dan susun atur kilang/pejabat – senarai alat-alat kelengkapan dan kos
        7.     Belanjawan pentadbiran – gaji dan upah, kos ubah suai pejabat, belanja am - telefon, keraian, peralatan dan kelengkapan lain

SOALAN 2

Rancangan perniagaan amat penting kepada Encik Sulaiman dalam usaha teroka perniagaan baru beliau. Jelaskan enam kepentingan  rancangan perniagaan kepada Encik Sulaiman.            [12]

CADANGAN RANGKA JAWAPAN:

1.  Sebagai garis panduan
-          rancangan perniagaan yang disedaikan oleh Encik Sulaiman berfungsi sebagai satu garis panduan untuk beliau memulakan perniagaan bagi menentukan hala tuju perniagaan tersebut.  Ini kerana rancangan perniagaan menjelaskan secara terperinci misi, matlamat, objektif, belanjawan dan ramalan kewangan sesuatu aktiviti perniagaan.
2.  Mengurangkan kesilapan
-          setiap perniagaan mempunyai misi dan matlamat tersendiri bagi memandu Encik Sulaiman dan pekerjanya ke arah pencapaian matlamat yang telah ditetapkan.  Usaha ini dapat mengurangkan risiko berlaku kesilapan dan penyelewengan dalam proses mencapai matlamat perniagaan tersebut.
3.  Sebagai alat kawalan
-          rancangan perniagaan memastikan segala aktiviti perniagaan dilaksanakan mengikut perancangan.  Rancangan perniagaan juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur tahap pencapaian organisasi perniagaan tersebut dalam sesuatu tempoh tertentu.  Selain daripada itu, sebarang penyelewengan dapat dikenal pasti dengan segera dan tindakan pembetulan dapat diambil dengan segera.
4.  Penggunaan sumber dengan cekap
-          rancangan perniagaan menyenaraikan aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan oleh perniagaan dan jenis serta amaun kos yang akan dilibatkan bagi setiap aktiviti tersebut.  Maklumat ini membolehkan organisasi mengambil langkah-langkah wajar untuk meminimumkan kos dan memaksimumkan pengeluaran.  Penggunaan sumber dengan cekap dapat meminimumkan kos dan membantu firma mencapai matlamatnya.
5.  Menilai prestasi
-          penilaian prestasi boleh dilakukan semasa dan selepas sesuatu aktiviti dijalankan. Hasil penilaian prestasi dapat membantu organisasi untuk mengenal pasti sama ada matlamat rancangan perniagaan telah dapat dicapai atau sebaliknya.
6. Alat komunikasi
                        – untuk menyakinkan pihak-pihak yang berkepentingan seperti bank, pemegang saham, pembekal dll


SOALAN 3

Encik Yusaini bercadang membuka rangkaian kedai makan berasaskan konsep kopitiam di beberapa pusat membeli belah. Dengan modal peribadi berjumlah RM100,000, beliau merangka satu rancangan pernigaan untuk memulakan perniagaannya.                                                                                                             
Jelaskan tentang kepentingan rancangan organisasi dalam usaha EncikYusaini menyediakan rancangan perniagaan yang baik dan berkesan.                                                           [10]

CADANGAN RANGKA JAWAPAN:
                       
Rancangan organisasi dalam Rancangan perniagaan ialah:

                1.     Matlamat dan strategi organisasi
                        -       dinyatakan matlamat yang ingin dicapai oleh organisasi dan strategi-strategi yang di bentuk untuk mencapai matlamat tersebut
                2.     Sturktur organisasi
                        -       sediakan satu cara organisasi yang sesuai berdasarkan matlumat dan strategiorganisasi
                3.     Senarai kakitangan pengurusan
                        -       senaraikan jawatan-jawatan pengurusan-bilangan kakitangan dan gaji
                4.     Senarai butir-butir lengkap jawatan
                        -       nyatakan nama jawatan, kelayakan akademik minimum dan kemahiran/ pengalaman
                5.     Imbuhan dan insentif
                        -       sebutkan imbuhan dan skim insentif kepada tenaga kerja
                6.     Perancangan keperluan dan susun atur pejabat
                        -       senaraikan alat-alat kelengkapan yang diperlukan serta kos bagi setiap alat dan kelengkapan tersebut. Lakarkan pelan susun atur pejabat
                7.     Belanjaan pentadbiran
                        -       sediakan satu belanjawan pentadbiran yang melobatkan gaji dan upah, kos ubahsuai pejabat, bekalan pejabat, belanja pos, telefon, telegraf, keraian, peralatan dan kelengkapan-kelengkapan yang lain.

SOALAN 4

Sediakan draf rancangan perniagaan bagi tujuan mendapatkan pinjaman bank.        [15]
               
CADANGAN RANGKA JAWAPAN:

Draf rancangan perniagaan bagi tujuan mendapatkan pinjaman bank  :
        1.     Ringkasan aatau rumusan eksekutif
             nama syarikat,telefon,alamat,ringkasan perniagaan,pasaran operasi,staf  dan kewangan
        2.     Pengenalan
                -       sejarah perniagaan,kedudukan sekarang,kekuatan syarikat,prosedur kawalan
        3.     Tujuan
                -       matlamat jangkapanjang  dan pendek,membentuk misi dan halatuju
        4.     Latar belakang syarikat @ industri
                -       inflasi,kadar penggangguran,pendapatan penduduk dll
        5.     Latar belakang pemilik @ rakan kongsi
                      nama pemilik @ rakan kongsi,biodata dll
        6.     Struktur organisasi
                -       carta organisasi,tugas,gaji,latihan dll
        7.     Latar belakang projek/pelan strategik perniagaan
                      strategik produk,harga,promosi,pelanggan                                                                       
        8.     Rancangan pemasaran
      strategik pemasaran – perbandingan keluaran syarikat dengan keluaran pesaing,sasaqran pasaran,pembungkusan,penjenamaan,dan pelebelan,pengiklanan dan promosi,strategi peletakan harga serta saluran pengedaran.
      Ramalan jualan-saiz pasaran dalam unit dan ringgit serta strategi perletakan harga(1)
        9.     Rancangan pengeluaran/operasi
                      Proses pengeluaran-menggariskan dan memberikan komen terhadap-tahap-tahap pembangunan dan pengeluaran produk atau oerkhidmatan
                -       sumber-sumber diperlukan- menganalisa sumber digunakan dalam proses pengeluaran.
                -       jaminan kualiti-membincangkan dimensi kualiti
        10. Rancangan kewangan
                -       Penyata kewangan-ringkasan prestasi lepas dengan mengira nisbah kewangan dan ramalan penyata kewangan untuk 5 tahun
                -       sumber kewangan-kos permulaan perniagaan
                -       strategi kewangan-sumber dan kegunaan dana serta kawalan dalaman dan sistem pengawasan.
SOALAN 5

Puan Saloma bercadang untuk membuka butik fesyen muslimah di Bandar Baru Uda, Johor. Sejumlah modal diperlukan untuk membiayai operasi perniagaannya. Bagi tujuan tersebut, beliau  memohon pinjaman daripada pihak bank. Beliau diminta untuk menyediakan rancangan perniagaan sebagai syarat permohonan pinjaman.

Sediakan rancangan kewangan yang diperlukan oleh Puan Saloma untuk tujuan tersebut.  [10]

CADANGAN RANGKA JAWAPAN:

Rancangan kewangan yang diperlukan  oleh   Puan Saloma untuk tujuan tersebut.                                                      
1.       Kos projek
-          menyatakan perkara yang perlu ada, perlu dimiliki atau perlu dibuat untuk menjalan perniagaan butik fesyennya, contohnya
-          Kos bangunan    : sewa bulanan RM1000.00 /
-          Mesin jahit         : 3 buah x RM800.00/

2.       Sumber pembiayaan/kewangan
-          Nyatakan dari mana sumber pembiayaan diperoleh bagi membiayai pelaksanaan kos projek, contohnya
-          Modal sendiri = RM50,000.000/
-          Pinjaman jangka pendek = RM20,000.00/
-          Pinjaman jangka panjang = RM50,000.00/
-          Sewa beli = RM5,000.00/Dll sumber yang relevan

3.       Pinjaman
-          Menyatakan tujuan memohon pinjaman, contoh:
-          membiayai pembelian aset tetap/
-          modal pusingan/Dll tujuan yang relevan
-          Sekiranya memerlukan cagaran, nyatakan contoh cagaran:
-          tanah/mesin/Dll cagaran yang relevan

4.       Sewa beli dan sewa pajak
-          Menyatakan aset yang disewa beli, cara bayaran ansuran, contoh
-          Mesin jahit = RM520 sebulan, selama 24 bulan
-          Dll aset yang relevan
-          Menyatakan aset yang disewa pajak, dan jumlah bayaran serta tempoh
-          sewa pajak, contoh
-          Tanah untuk bangunan = RM1,000 sebulan selama 5 tahun./Dll sewa pajak yang relevan

5.       Susut nilai aset tetap
-          Aset yang perlu disusutnilaikan, contoh
-          Mesin jahit:
-          Jangka hayat 5 tahun, kadar susutnilai 20% setahun

6.       Penyata kewangan proforma
-          Menyediakan anggaran penyata kewangan yang terdiri daripada penyata aliran 
-          tunai, penyata pendapatan dan kunci kira-kira
-          calon mesti membina salah satu penyata kewangan

7.       Pengiraan untung
-          Menetapkan jumlah / margin keuntungan yang diperlukan, contoh
-          Jualan – Kos berubah = Margin sumbangan
-          TPM (kuantiti)           Kos tetap
-          Margin sumbangan

[Pilih mana-mana lima,   fakta 1m, huraian 1m  = 2 m,  5  x 2 m = 10m]
Calon mesti mengaitkan huraian jawapan dengan perniagaan butik fesyen muslimah,
 jika tidak 0m]SOALAN 6

Terdapat beberapa elemen penting dalam rancangan perniagaan. Antaranya ialah perancangan organisasi. Terangkan ciri-ciri yang sepatutnya terkandung dalam perancangan organisasi. [10]

CADANGAN RANGKA JAWAPAN:

Perancangan organisasi:

Rancangan Pentadbiran/ Organisasi

1.       Pengenalan organisasi 
-          Menerangkan misi dan objektif syarikat
2.       Carta organisasi / struktur
-          Menggambarkan kumpulan pengurusan dan hierarki organisasi formal.
-          Menunjukkan fungsi utama jabatan-jabatan.
-          Digunakan bagi tujuan penyelarasan antara bahagian, autoriti, tanggungjawab dan rantaian arahan.
3.       Jadual jawatan dan bilangan pekerja
-          Senarai jawatan yang diperlukan dan jumlah pekerja yang ada.
-          Status pekerja sepenuh masa, kontrak / sambilan
4.       Jadual huraian tugas
-          Menerangkan secara terperinci tentang tugas-tugas bagi setiap jawatan
-          Butir-butir lengkap jawatan
5.       Jadual imbuhan balas jasa/ insentif
-          Ganjaran-ganjaran &  bentuk insentif kepada pekerja .cth kwsp,
-          Perkeso, elaun perubatan, pengangkutan, penginapan dll
6.       Senarai keperluan pejabat  / susun atur pejabat
-          Menyenaraikan aset tetap dan barang keperluan pejabat seperti perabot, alat
-          Pejabat, peralatan dll dalam pejabat.
7.       Perbelanjaan pentadbiran  
-          Mengganggarkan kos terlibat dalam perbelanjaan pentadbira, mengikut hari/bulanan seperti gaji buruh, sewa pejabat, cukai, insurans    dll

(Fakta 1m, Huraian 1m, 6 x 2m = 12 markah maks. Jawapan mesti ada kaitan dengan kes, jika tiada, 0 markah)

SOALAN 7

Encik Yusri, seorang usahawan berjaya yang memiliki sebuah kilang plastik, bercadang memohon pinjaman bank dalam usaha mengembangkan perniagaannya. Bagi memenuhi tujuan tersebut, Encik Yusri perlu menyediakan rancangan perniagaan yang lengkap.
Bagi membantu Encik Yusri menyediakan rancangan perniagaan yang lengkap mengenai perniagaannya, anda dikehendaki menyediakan rancangan pengeluaran dan operasi kilang plastik tersebut.      [10]

CADANGAN RANGKA JAWAPAN:

Rancangan pengeluaran dan operasi:

1.       Produk yang dikeluarkan – produk yang dikeluarkan, kuantiti keluaran sehari/sebulan dll
2.       Proses pengeluaran – cara proses pengeluaran dan kaedah pemprosesan . Tahap-tahap dalam pembangunan dan pengeluaran produk, masa dan wang yang diagihkan dalam setiap tahap, mesin dan peralatan  dan jumlah serta kemahiran pekerja yang terlibat.
3.       Kapasiti pengeluaran – keupayaan pengeluaran/jualan barang dan tawaran servis untuk sebulan. Nyatakan keupayaan mesin dan peralatan, pekerja, pasaran, kemampuan syarikat dll
4.       Rancangan pengeluaran – jumlah peneluaran yang dirancang sebulan/tahunan dan bagaimana ditentukan. Mengambil kira permintaan pelanggan, kapasiti maksimum kilang dll
5.       Mesin dan peralatan – senaraikan mesin dan peralatan yang diperlukan – jenis, spesifikasi, model, harga seunit, kegunaan, keupayaan dan pembekal mesin.
6.       Bahan mentah/ sumber – sumber pengeluaran – analisis setiap sumber yang digunakan dalam proses pengeluaran. Jumlah kuantiti, harga- kos seunit, pembekal, teknologi dll
7.       Tenaga kerja – senarai pekerja-pekerja yang terlibat dalam pengeluaran- jawatan, bilangan, kadar bayaran, gaji bulanan. Senarai jawatan, tanggungjawab, kemahiran, pengalaman dan huraian tugasan masing-masing. Pekerja tak langsung spt. Penjaga stor, pengangkut bahan mentah, pencuci dll
SOALAN 8

Encik Ikram berkelulusan dalam bidang perubatan dan mempunyai pengalaman bekerja di hospital kerajaan selama 8 tahun.  Namun disebabkan minat yang mendalam dalam bidang penternakan serta peka kepada keperluan dan masalah semasa masyarakat, beliau telah mengambil keputusan untuk menceburkan diri dalam penternakan ayam secara organik.

Huraikan bagaimana Rancangan Perniagaan yang lengkap perlu disediakan oleh Encik Ikram mengenaiaspek Strategi Pemasaran.                                                                                                                         [10]

CADANGAN RANGKA JAWAPAN

Stategi pemasaran bagi Penternakan Ayam secara organik:

                i.      Sasaran pasaran [1]
-          Siapakah pelanggan utama – pengguna di Bandar yang peka kepada kesihatan [ ½ ]
-          Tahap pendapatan pelanggan
-          Tahap pendidikan pelanggan
                ii.     Persaingan
-          Senarai pesaing
-          Syarikat yang sedia ada
-          Peratusan sumbangan dalam pasaran di kawasan setempat
iii.    Produk
-          Barangan atau perkhidmatan yang diberikan
-          Ciri-ciri produk yang unik berbanding pesaing
                iv.    Harga
-          Perlu realistik
-          Mengambil kira – harga pesaing, permintaan pengguna, kos , sensitivity pengguna kepada isu kesihatan
v.   Promosi
-          Pilihan media/ publisiti yang ingin digunakan
-          Belanjawan
-          Keupayaan untuk promosi melalui ict
ii.        Tempat
-          Sesuai  atau tidak dengan sasaran pasaran
-          Kelebihan lokasi
-          Kawasan penternakan – kemudahan asas
-          Pengguna yang ramai 

SOALAN 9

Jelaskan kepentingan rancangan perniagaan terhadap pihak berikut:
         i.            Pengurusan
       ii.            Pembiaya
     iii.            Pekerja                                                                                                                              [6]                                                                                                      
CADANGAN RANGKA JAWAPAN:

Kepentingan rancangan perniagaan terhadap pihak berikut:

(i)    Pengurusan
              mengetahui keuntungan[1]
        -       alat kawalan
        -       garis panduan
        -       penyediaan strategi
        -       pengukuran prestasi
        -       pengagihan sumber dengan cekap
(ii)   Pembiaya
-       kemampuan bayar balik
-       berdaya saing atau tidak
(iii) Pekerja                                                                                                                                              
        -       keselamatan/jaminan kerja
        -       kestabilan syarikat
        -       laluan kerjaya/peluang untuk meningkat

8 comments:

 1. TAWARAN PINJAMAN UNTUK SEMUA (MEMOHON SEKARANG)

  Adakah anda seorang ahli perniagaan atau perempuan? Adakah anda dalam mana-mana tekanan kewangan? adakah anda memerlukan wang untuk memulakan perniagaan anda sendiri? Adakah anda mempunyai pendapatan yang rendah dan sukar untuk mendapatkan pinjaman dari bank-bank tempatan dan institusi kewangan lain? Jawapan: Di sini, Christiana Anderson Firma Pinjaman adalah jawapannya. Kami menawarkan;

  a) pinjaman peribadi, pengembangan perniagaan.
  b) Perniagaan Mula-up dan pendidikan.
  c) penyatuan hutang.
  d) Pinjaman Wang Hard.

  Walau bagaimanapun, kaedah kami menawarkan kemungkinan untuk menunjukkan jumlah pinjaman yang diperlukan dan juga jangka masa yang anda mampu untuk menyelesaikan pembayaran balik pinjaman dengan kadar faedah sebanyak 2%. Ini memberikan peluang sebenar untuk mendapatkan wang yang anda perlukan anda. Calon yang berminat perlu menghubungi kami melalui: angeladavidsloan@gmail.com

  ReplyDelete
 2. Adakah Anda Memerlukan kewangan pinjaman segera?
  * Pemindahan Sangat cepat dan cepat ke akaun bank anda
  * Bayaran balik bermula lapan bulan selepas anda mendapatkan wang
  akaun bank
  * Kadar faedah yang rendah sebanyak 2%
  * Pembayaran balik jangka panjang (1-30 tahun) Panjang
  * Syarat-syarat pinjaman adalah bayaran fleksibel dan bulanan
  *. Berapa lama masa yang diambil untuk membiayai? Selepas mengemukakan permohonan pinjaman
  Kami menawarkan balasan awal kurang dari 24 jam
  pembiayaan dalam 72-96 jam selepas menerima maklumat yang mereka perlukan
  dari awak.

  Hubungi syarikat amanah berlesen yang dibenarkan dan dibenarkan
  bahawa bantuan kewangan kepada negara-negara lain.
  Untuk maklumat lanjut Soalan dan borang permohonan pinjaman Hubungi kami melalui

  e-mail: matildablakeloanfirm@gmail.com
  Dr Matilda Blake
  Pemilik dan Pengasas
  Matilda Blake Firma Pinjaman

  ReplyDelete
 3. Adakah Anda Memerlukan kewangan pinjaman segera?
  * Pemindahan Sangat cepat dan cepat ke akaun bank anda
  * Bayaran balik bermula lapan bulan selepas anda mendapatkan wang
  akaun bank
  * Kadar faedah yang rendah sebanyak 2%
  * Pembayaran balik jangka panjang (1-30 tahun) Panjang
  * Syarat-syarat pinjaman adalah bayaran fleksibel dan bulanan
  *. Berapa lama masa yang diambil untuk membiayai? Selepas mengemukakan permohonan pinjaman
  Kami menawarkan balasan awal kurang dari 24 jam
  pembiayaan dalam 72-96 jam selepas menerima maklumat yang mereka perlukan
  dari awak.

  Hubungi syarikat amanah berlesen yang dibenarkan dan dibenarkan
  bahawa bantuan kewangan kepada negara-negara lain.
  Untuk maklumat lanjut Soalan dan borang permohonan pinjaman Hubungi kami melalui

  e-mail: matildablakeloanfirm@gmail.com
  Dr Matilda Blake
  Pemilik dan Pengasas
  Matilda Blake Firma Pinjaman

  ReplyDelete
 4. TAWARAN PINJAMAN UNTUK SEMUA (MOHON SEKARANG)

  Adakah anda seorang ahli perniagaan atau perempuan? Adakah anda dalam mana-mana tekanan kewangan? Adakah anda memerlukan wang untuk memulakan perniagaan anda sendiri? Adakah anda mempunyai pendapatan yang rendah dan sukar untuk mendapatkan pinjaman daripada bank-bank tempatan dan institusi kewangan lain? Jawapan yang ada di sana, Angela Davids Firma Pinjaman adalah jawapannya. Kami menawarkan;

  a) pinjaman peribadi, pengembangan perniagaan.
  b) Permulaan Perniagaan dan pendidikan.
  c) penyatuan hutang.
  d) Pinjaman Wang Keras.

  Walau bagaimanapun, kaedah kami menawarkan kemungkinan untuk menunjukkan jumlah pinjaman yang diperlukan dan juga tempoh yang anda mampu untuk melengkapkan pembayaran balik pinjaman dengan kadar faedah sebanyak 2%. Ini memberikan peluang yang sebenar untuk mendapatkan wang yang anda perlukan anda. Calon yang berminat, sila hubungi kami melalui: angeladavidloanfirm@gmail.com

  ReplyDelete
 5. Adakah anda memerlukan pinjaman segera?
  * Pemindahan Sangat cepat dan segera ke akaun bank anda
  * Pembayaran bermula lapan bulan selepas anda mendapat wang dalam anda
  akaun bank
  * Kadar faedah yang rendah 2%
  * Pembayaran jangka panjang (1-30 tahun) Tempoh
  * Terma pinjaman yang fleksibel dan bayaran bulanan
  *. Berapa lama masa yang diambil untuk membiayai? Selepas memfailkan permohonan kredit,
  Anda boleh menjangkakan bahawa sambutan awal yang kurang daripada 24 jam dan
  pembiayaan dalam 72-96 jam selepas menerima maklumat yang kita perlukan
  dari awak.
  Hubungi sah dan berlesen rasmi syarikat pinjaman
  bahawa bantuan kewangan kepada negara-negara lain.
  Untuk maklumat lanjut dan borang permohonan pinjaman melalui Hubungi sekarang
  e-mel: saraelahi239@gmail.com
  Nama Skype: unitedloan.org

  ReplyDelete
 6. Adakah Anda Perlu Kewangan Pinjaman Segera?
  * Pemindahan Sangat cepat dan cepat ke akaun bank anda.
  * Bayaran balik bermula lapan bulan selepas anda mendapat wang.
  * Kadar faedah yang rendah sebanyak 2%.
  * Bayaran balik jangka panjang (1-30 tahun).
  BORANG PERMOHONAN PINJAMAN
  ================================
  Nama: Nama ........... ........: ...............
  Hubungi Alamat: .................
  Negara: ............ .... Umur: ..........
  Seks: ......... ............. Nombor Telefon: ..............
  Status: ....... ............ Pekerjaan: ...............
  kedudukan: ................ Pendapatan bulanan: ..............
  Jumlah Pinjaman: Tujuan ........ Pinjaman: ............
  jangka masa: ....................
  Pernahkah anda memohon pinjaman sebelum: ................
  Anda memahami Bahasa Inggeris: ..........
  sila mengisi dan menghantar borang ini untuk :.
  E-mel: homeofequity@gmail.com
  Laman Web: www.equitycapital5.webnode.com
  Yang ikhlas,
  Nicolas Payne
  Modal ekuiti

  ReplyDelete
 7. Apakah Anda berpikir untuk mendapatkan bantuan keuangan, Apakah Anda membutuhkan serius pinjaman mendesak, Apakah Anda berpikir untuk memulai bisnis Anda sendiri, Anda berada di utang, ini adalah kesempatan Anda untuk mencapai keinginan Anda karena kami memberikan pinjaman pribadi, pinjaman bisnis, dan kredit korporasi, dan segala macam pinjaman pada tingkat bunga 2% .HURRAY !!! Hal ini hampir mendapatkan untuk mengakhiri tahun ini dan kami berada di Diana White Firm Pinjaman, kami menjamin semua klien berharga kami bahwa mereka akan mendapatkan semua pinjaman masing-masing dan menjadi tahun baru dengan senyum di wajah mereka.

  Untuk informasi lebih lanjut hubungi kami sekarang melalui email {} dianawhiteloanfirm@gmail.com

  Informasi Peminjam:
  Nama Lengkap: _______________
  Negara: __________________
  Sex: ______________________
  Umur: ______________________
  Jumlah Pinjaman Dibutuhkan: _______
  Durasi Pinjaman: ____________
  Tujuan pinjaman: _____________
  Nomor Cell Phone: ________


  DIANAWHITELOANFIRM
  (dianawhiteloanfirm@gmail.com)

  ReplyDelete
 8. sy ingin memulangkan semua kemuliaan kepada Allah SWT atas apa yg dia gunakan Ibu Rossa lakukan dalam hidup sy, nama sy adalah Mira Binti muhammad dari bandar klang di malaysia, sy seorang janda dengan 2 anak, suami sy meninggal di dalam kereta kemalangan dan sejak itu kehidupan menjadi sangat kasar bagi sy dan keluarga sy dan sy telah cuba utk mendapatkan pinjaman dari bank-bank di sini di malaysia dan sy dinafikan dan ditolak kerana sy tidak mempunyai cagaran dan tidak boleh mendapatkan pinjam dari bank dan sy sangat sedih
  pada hari ini yg setia ketika sy melalui internet, sy melihat kesaksian Annisa berkarya tentang bagaimana dia mendapat pinjam dari Ibu Rossa dan sy menghubunginya utk bertanya tentang ibu Rossa dan betapa benarnya pinjam dari ibu Rossa dan dia memberitahu sy memang benar dan sy menghubungi Ibu Rossa dan memohon pinjam dan pinjam sy diproses dan diluluskan dan dalam masa 24 jam sy mendapat perhatian wang pinjam sy dalam akaun sy dan ketika sy memeriksa akaun sy pinjam sy utuh dan sy sangat gembira dan sy telah bersumpah bahawa mana-mana syarikat yg meminjamkan pinjam sy akan memberi keterangan mengenai syarikat itu, jadi sy mahu menggunakan medium ini utk memberi nasihat kepada semua orang yg memerlukan pinjam utk menghubungi ibu Rossa melalui e-mel: rossastanleyloancompany@gmail.com dan anda boleh juga menghubungi sy melalui e-mel sy: mirabintimuhammed@gmail.com utk maklumat dan juga kawan sy Annisa Barkarya melalui e-melnya: annisaberkarya@gmail.com

  ReplyDelete