Thursday, November 6, 2014

Skema percubaan STPM Penggal 1 2015

SKEMA PEP PERCUBAAN STPM PENGGAL 1 /2015      
1.      (a) Bagaimana  pelanggan dan pesaing  dapat mempengaruhi perkembangan sesebuah
      perniagaan:
i.            Pelanggan
-         Merupakan pihak yang membeli dan menggunakan barang dan perkhidmatan[1]
-         Contohnya pelanggan yang ramai di bandaraya Kuala Lumpur mempercepatkan perkembangan perniagaan.[1]
ii.          Pesaing
-         Merupakan pihak yang menjual barang yang sama atau hampir sama dalam pasara/industri yang sama.[1]
-         Contoh; bilangan pesaing yang banyak menyebabkan setiap perniagaan dalam industri yang sama berusaha meningkatkan daya saing produk masing-masing.[1]
                                                                                                      [ mak = 4 m]

(b) Tiga kelebihan dan tiga kelemahan perkongsian
      Kelebihan;
i.            Lebih banyak modal dapat diperoleh berbanding dengan perniagaan milikan tunggal kerana modal akan disumbang oleh setiap rakan kongsi.[1]
ii.          Kemahiran perkongsian dapat ditingkatkan melalui perkongsian idea antara rakan kongsi untuk menguruskan perniagaan.[1]
iii.         Risiko perniagaan dapat disebarkan kepada rakan-rakan kongsi dan mengurangkan tekanan terhadap pemilik.[1]

Kelemahan;
i.            Tanggungan liabiliti tidak terhad oleh rakan kongsi menyebabkan  harta peribadi boleh dirampas untuk menjelaskan hutang perniagaan.[1]
ii.          Melambatkan proses membuat keputusan kerana perlu mendapat persetujuan daripada semua rakan kongsi[1]
iii.         Perselisihan faham yang mudah berlaku antara rakan kongsi meningkatkan risiko pembubaran perniagaan.[1]

                                                                                                      [ mak = 6 m]

(c)  Tiga jenis susun atur kilang;
      i.   Susun atur secara tetap[1]
-  semua input  seperti bahan mentah,mesin dan pekerja ditempatkan secara tetap di kawasan
 pengeluaran sehingga proses pengeluaran selesai.[1]

ii.    Susun atur secara proses[1]
-    Semua peralatan/mesin disusun  mengikut fungsi penggunaan yang sama dalam proses pengeluaran[1]
iii.    Susunatur  secara produk[1]
-    Semua peralatan/mesin disusun dalam bentuk barisan mengikut urutan dalam proses pengeluaran[1]

(d)  Empat objektif pelaksanaan susunatur kilang ialah;
     i.   Meminimumkan kos pengendalian bahan[1]
     ii.  Menggunakan ruang kilang secara  cekap dan berkesan[1]
iii.Memastikan  tenaga buruh digunakan secara berkesan mengikut kemahiran[1]
iv.  Mengelakkan pergerakan yang tidak perlu dan membazir masa dan tenaga[1]

                                                                                          [ mak = 4 m]
(e) Empat langkah dalam proses pembelian produk baharu iaitu;
      i.   Menyedari kewujudan produk[1]
      ii.  Meminati dengan berusaha mendapatkan seberapa banyak  maklumat tentang produk.[1]
iii.Menilai dengan membuat perbandingan antara sesuatu produk dengan produk lain.[1]
iv.Mencuba dengan membeli dalam kuantiti /skala kecil membuat pembelian seterusnya.[1]

                                                                                          [ mak = 4 m]

(f) Pembangunan produk dan pembangunan pasaran dalam perancangan strategik pemasaran.
     Pembangunan produk
-          Merupakan pengenalan produk baharu kepada pelanggan sedia ada.[1]
-          Memperkenalkan  produk baharu atau produk sedia ada yang telah ditambah baik kualitinya ke dalam pasaran sedia ada.[1]
-          Objektif pemasaran adalah untuk memaksimumkan kepuasan pembeli.[1]
-          Contoh  Syarikat Samsung mencipta model telefon pintar terkini untuk dipasarkan dalam pasaran sedia ada di Malaysia .[1]
                                                                                          [ mak = 3 m]

Pembangunan pasaran
-          Merupakan usaha mencari pasaran baharu untuk produk sedia ada[1]
-          Syarikat akan cuba menjual atau memasarkan produk sedia ada kepada segmen pasaran baharu.[1]
-          Objektif pemasaran adalah untuk memaksimumkan kepuasan pembeli[1]
-          Contoh Malaysia mencari pasaran baharu di Eropah untuk memasarkan kereta nasional.[1]                                                                                                                 [ mak = 3 m]
[ mak = 6 m](g)  Tiga perbezaan antara objektif memaksimumkan keuntungan syarikat dengan memaksimumkan
       keuntungan  pemegang saham.

Aspek/dimensi
Memaksimumkan keuntungan syarikat
Memaksimumkan kekayaan pemegang saham
1.    Aktiviti
Aktiviti memfokus pada keuntungan semata-mata[1]
Aktiviti mengambilkira tanggungjawab sosial dan bukan keuntungan semata-mata[1]
2.    Matlamat
Mempunyai matlamat jangka pendek iaitu  meangaut seberapa  banyak  keuntungan yang boleh tanpa memikirkan imej syarikat.[1]
Mempunyai matlamat jangka panjang iaitu memastikan perniagaan sentiasa berkembang dan membentuk imej  syarikat  yang baik[1]
3.    Risiko
Tidak menghiraukan risiko yang  timbul asalkan aktiviti mendatangkan keuntungan kepada syarikat.[1]
Mengambil kira faktor risiko bagi mendapatkan keyakinan pemegang saham dan membuat pelaburan secara berhati-hati.[1]

                                                                                                                                [mak = 6m]

(h)  Dua pihak berkepentingan terhadap penyata kewangan sesebuah syarikat ialah:
i.  Pemilik/pemegang saham/bakal pelabur[1]
-  untuk memastikan pelaburan mereka menguntungkan.[1]
-  bakal pelabur  ingin mengetahui prestasi perniagaan  sebelum membuat keputusan untuk melabur[1]

ii.    Pembekal/pembiaya/pemiutang[1]
-       Untuk menilai prestasi syarikat tentang kemampuan bayar bayar balik kredit dagangan[1]
-       Untuk membuat penilaian ke atas sesebuah syarikat sebelum memberikan kemudahan kredit atau memperbaharui kemudahan kredit[1]
iii.    Pihak pengurusan[1]
-          Untuk menilai prestasi pihak pengurusan dan asas perbandingan dalam sistem kawalan syarikat [1]
-          Untuk membuat perancangan masa hadapan[1]

iv.        Pesaing[1]
-       Untuk mengetahui kedudukan kewangan  syarikat pesaing kerana prestasi syarikat menjadi asas kepada hala tuju dan kemajuan atau kemunduran sesebuah  syarikat[1]
v.          Pekerja[1]
-       Untuk mengetahui kedudukan kewangan syarikat kerana prestasi syarikat menjadi asas tuntutan bagi kenaikan gaji, bonus dan lain-lain[1]


[mana-mana 2 fakta dan 1 huraian; 1 F =1m, 1 H= 1m; maksimum 2 fakta + 2 huraian = 4m]


(i)                  Tiga kaedah penentuan keperluan sumber manusia bagi sebuah organisasi perniagaan ialah:
i.               Meramal sumber dalaman[1]
-          Pengambilan pekerja daripada sumber dalaman iaitu pekerja yang sedang berkhidmat dalam organisasi berkenaan.[1]
ii.             Meramal sumber luaran[1]
-          Pengambilan pekerja dari sumber luaran iaitu mencari calon dari luar organisasi melalui pengiklanan/agensi pekerjaan[1]
iii.            Carta penggantian[1]
-          Pengambilan pekerja melalui teknik peramalan sumber manusia masa depan yang menghuraikan  semua aspek keperluan sumber manusia seperti pengetahuan/kemahiran/jantina/umur.[1]
                                                                                                                                    [mak = 6m]

(j)   Empat ciri penilaian prestasi pekerja yang  berkesan ialah;
       i.   Penilaian harus dijalankan secara berterusan dan bukan pada hujung tahun sahaja[1]
       ii.  Aspek penilaian haruslah menyeluruh dengan melibatkan aspek penghuraian kerja dan
            spesifikasi kerja.[1]
iii. Penilaian harus dilakukan secara adil dan saksama tanpa mengira perbezaan agama,
      bangsa dan jantina.[1]
iv. Kaedah penilaian haruslah sistematik dan dapat membezakan antara pekerja yang rajin
     dengan pekerja yang malas[1]

                                                                                                               [mak=4m]

                                                                      
2(a)(i)  Maksud analisis kerja ialah suatu teknik yang digunakan  untuk mengumpul dan menganalisis maklumat berkenaan sesuatu kerja seperti tugas, tanggungjawab dan  kemahiran berkaitan kerja.[2]
            Analisis kerja yang terdapat dalam  pernyataan di atas ialah:
            Penghuraian kerja.[1]
-         Satu dokumen formal yang merupakan ringkasan bagi sesuatu  kerja yang spesifik.[1]
-         Mengandungi maklumat seperti tajuk kerja, ringkasan kerj, keadaan fizikal tempat kerja dan hubungan autoriti.[1]
-         Penghuraian kerja bagi jawatan operator pengeluaran ialah mengukur kain, memotong kain dan menjahit kain[1]. Untuk jawatan penyelia kawalan kualiti ialah memeriksa pakaian yang dihasilkan oleh operator pengeluaran sama ada mematuhi spesifikasi atau sebaliknya.[1]
-         Menyatakan lokasi tempat mereka bekerja iaitu di bahagian pengeluaran Syarikat Pakaian Cantik Sdn Bhd.[1]
-         Hubungan autoriti ialah melaporkan kepada Encik Firhad[1]
                                                                                                      [Mak= 4 markah]
Spesifikasi kerja
-         Satu dokumen formal yang menggariskan kelayakan yang perlu dimiliki pekerja untuk melakukan sesuatu kerja dengan berkesan.[1]
-         Mengandungi maklumat berkaitan keperluan pengetahuan, kemahiran, kelulusan, pengalaman dan sebagainya.[1]
-         Maklumat ini disimpan bagi tujuan pengambilan, pemberian latihan dan pembangunan.[1]
-         Untuk operator pengeluaran, spesifikasi kerja ialah mempunyai kemahiran mengukur, memotong dan menjahit pakaian.[1]
-         Bagi penyelias kawalan kualiti pula  kelayakan minimumadalah  SPM dan lulus dalam mata pelajaran Matematik atau mempunyai pengalaman bekerja sebagai penyelia kawalan kualiti.[1]
                                                                                                      [Mak= 4 markah]                    
            [Mak=10 markah]
2(ii)  Proses pengambilan sumber manusia ialah;
a.       Menarik minat(merekrut) [1]
-         Aktiviti yang dilakukan untuk menarik minat bakal calon pekerja untuk bekerja di Syarikat Pakaian Cantik Sdn Bhd.[1]
-         Tujuannya adalah untuk menyampaikan maklumat kepada semua calon tentang keperluan pekerja dan faedah yang bakal diperoleh jika bekerja dalam organisasinya.[1]
-         Kaedah merekrut yang boleh digunakan oleh Puan Hafiqah ialah membuat iklan sama ada dalam media massa atau media cetak [1]dan memasang kain rentang di hadapan kilang[1]
-         Selain itu hebahan umum melalui surat kabar[1], kaedah head hunting juga boleh digunakan iaitu mendapatkan pekerja melalui pekerja sedia ada yang mempunyai kawan, saudara dan sebagainya.[1]

b.      Pengambilan [1]
-         Melibatkan proses membuat pemilihan pekerja yang terbaik dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan bagi jawatan operator pengeluaran dan penyelia kawalan kualiti.[1]
-         Calon mestilah memenuhi penghuraian kerja dan spesifikasi kerja[1]
-         Prosedur pemilihan yang dirancang oleh Puan Hafiqah ialah borang permohonan iaitu mereka yang berminat hendaklah mengisi borang permohonan yang boleh didapati di kaunter pertanyaan Syarikat Pakaian Cantik Sdn Bhd.[1]
-         Setelah mengisi borang mereka yang berkelayakan akan disenarai pendek dan dipanggil temuduga.[1]
-         Untuk jawatan  penyelia kawalan kualiti, ujian kecerdasan akan dilakukan untuk memastikan mereka berkelayakan untuk menjawat jawatan tersebut.[1]

c.       Penawaran kerja[1]
-         Setelah Puan Hafiqah mengenal pasti calon yang terbaik dan berkelayakan, beliau akan menghantar surat tawaran rasmi kepada calon tersebut.[1]
-         Surat tawaran atau surat perlantikan merupakan kontrak pekerjaan antara Syarikat Pakaian Cantik Sdn Bhd dengan calon.[1]
-         Maklumat yang terkandung dalam surat tawaran:
                                             i.            Nama jawatan
                                           ii.            Tempoh percubaan dan pengesahan jawatan
                                          iii.            Faedah dan ganjaran
                                         iv.            Tempat kerja dan waktu bekerja
                                           v.            Hak majikan dan pekerja seperti notis penamatan perkhidmatan

d.      Induksi[1]
-         Merupakan program orientasi yang akan diadakan untuk pekerja baharu[1]
-         Bertujuan untuk memberi pendedahan tentang organisasi secara keseluruhan.[1]
-         Semua calon yang berjaya untuk bekerja di Syarikat Pakaian Cantik Sdn Bhd akan mengikuti program induksi.[1]
-         Semasa program ini dilaksanakan, mereka akan diterangkan polisi dan peraturan organisasi, tanggungjawab dan perihal pekerjaan serta memperkenalkan dengan pekerja lain.[1]
-         Mereka juga akan dibawa melawat sekitar kilang, tempat kerja dan pejabat-pejabat dalam organisasi[1]

[Mak= 20 markah; 4 fakta=1x1m = 4 m; huraian  4 x 1m =4m; 4m x 4 H = 16 m]


3(a)  RAJAH [4m]

i.         Peringkat pengenalan[1]
-         Produk baharu mula diperkenalkan dan diagihkan di pasaran
-         Pertumbuhan jualan adalah perlahan disebabkan pengguna masih tidak mengenali produk tersebut secara mendalam[1]
-         Kebanyakan pengeluar memperoleh keuntungan yang rendah atau mengalami kerugian [1]kerana jualan adalah rendah[1] sedangkan perbelanjaan promosi adalah tinggi[1]
-         Persaingan belum ada[1] dan kos seunit adalah tinggi[1]

ii.                   Peringkat pertumbuhan[1]
-         Jualan produk meningkat dengan pesat kerana produk tersebut telah mula diterima dan dibeli oleh pengguna[1]
-         Pengeluar mula menikmati keuntungan yang banyak[1]
-         Kos seunit menurun[1]
-         Pesaing mula memasuki pasaran akibat peluang keuntungan yang baik.[1]
-         Pengeluar  juga perlu menambah perbelanjaan ke atas promosi untuk mengekalkan syer pasaran yang sedia ada[1

iii.                  Peringkat kematangan[1]
-         Kadar pertumbuhan jualan produk meningkat dengan perlahan dan kemudian mula menurun.
-         Semakin banyak pesaing telah memasuki pasaran dengan pelbagai produk pengganti[1]
-         Pengeluar akan mengurangkan harga jualan[1] dan mempergiatkan aktiviti pengiklanan serta promosi[1]
-         Keuntungan mula menurun.[1]
-         Kos seunit pada tahap minimum[1]

iv.                 Peringkat kemerosotan[1]
-         Kadar jualan  produk menurun [1] di sebabkan faktor peningkatan persaingan dalam pasaran, perubahan cita rasa pengguna serta kemajuan teknologi telah mewujudkan banyak produk baharu[1]
-         Firma akan mengurangkan harga jualan produk menyebabkan keuntungan firma terjejas  sehingga meyebabkan  sesetengah firma meninggalkan pasaran[1]
-         Pengeluar yang masih bertahan di pasaran boleh membuat keputusan untuk mengurangkan bilangan produk yang ditawar, meninggalkan segmen pasaran yang lemah atau mengurangkan pelbagai kos pemasaran seperti kos pengiklanan dan promosi.[1]

[setiap peringkat 4m; maksimum = 20markah]


3(b)(i)                                                  SYARIKAT PROTON       
Bajet Tunai bagi tiga bulan berakhir 30 Julai 2014
Perkara /Bulan
Mei
Jun
Julai
Baki awal

Penerimaan:
Jualan
Jualan kredit/penghutang

5 000[1/2]


25 000[1/2]
40 000[1/2]
19 300[1/2]


32 500[1/2]
25 000[1/2]

40 900[1/2]


33 500[1/2]
32 500[1/2]

Jumlah penerimaan
65 000
57 500
66 000

Pembayaran:
Belian kredit/pemiutang
Gaji
Belanja
Bayaran pendahuluan van
Ansuran van
Cukai perniagaan


19 000[1/2]
5 000[1/2]
6 700[1/2]
20 000[1/2]
-
-


20 000[1/2]
4 000[1/2]
6 900[1/2]
-
5 000[1/2]
-


21 000[1/2]
4 200[1/2]
6 500[1/2]
-
5 000[1/2]
4 500[1/2]
Jumlah pembayaran
50 700
35 900
41 200
Lebihan/kurangan
14 300 [1/2]
21 600[1/2]
24 800[1/2]
Baki akhir
19 300 [1/2]

40 900 [1/2]

65 700[1/2]

[mak =12m]
3(b) (ii) (a) Susun atur yang paling sesuai untuk aktiviti pembinaan kapal ialah jenis susun atur                        tetap. [1]
                    Alasan:
1.      Segala peralatan, bahan dan pekerja dibawa ke lokasi pembinaan.[1]
2.      Mesin dan peralatan yang digunakan untuk membina kapal adalah berat dan sukar dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi yang lain.[1]
3.      Proses pengeluaran kekal di satu lokasi sehingga produk tersebut siap.[1]
4.      Sesuai untuk pengeluaran produk bersaiz besar, berat dan mudah pecah[1]

(b)  Jenis susun atur yang sesuai untuk pengeluaran peti sejuk ialah susun atur produk.[1]
      Alasan:
1.      Buruh, mesin, bahan mentah  dan peralatan disusun mengikut urutan  penghasilan sesuatu produk[1]
2.      Proses penyusunan kerja bagi pengeluaran peti sejuk adalah dalam satu barisan kerja.[1]
3.      Melibatkan pengeluaran secara berkelompok[1]
4.    Sesuai untuk pengeluaran secara besar-besaran  dan penghasilan produk yang seragam [1]                                                                     [Mak = 8 markah].

No comments:

Post a Comment